SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Izvođenje radova na hortikulturnom uređenju novog parkirališta kod groblja Sveta Lucija

Jednostavna nabava

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 363-01/17-03/11
URBROJ: 2170-07-04-4-18-142

Kostrena, 06. rujna 2018.

PREDMET: Izvođenje radova na hortikulturnom uređenju novog parkirališta kod groblja Sveta
Lucija u Kostreni
evidencijski broj nabave: B-195/01-2018
– poziv za dostavu ponude, dostavlja se

Prema članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“SN Općine Kostrena” br. 3/17)
Naručitelj Općina Kostrena pokrenuo je predmetnu nabavu te objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.

1. Naručitelj
Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, OIB: 32131316182

2. Predmet nabave
Predmet nabave je izvođenje radova na hortikulturnom uređenju novog parkirališta kod groblja Sveta Lucija
u Kostreni.

3. Opis predmeta nabave
Lokacija novog parkirališta nalazi se između ulice Sveta Lucija (JZ), groblja Sveta Lucija (SZ) te prostora rasadnika s kojim čini zajedničku prostornu cjelinu. Nekad obrastao autohtonom travnjačkom vegetacijom, grmovima (većinom udika, crni jasen i dr.) te pojedinačnim primjercima crnogorice (većinom crni bor i osjemenjeni čempresi), novo parkiralište se predstavlja kao velika urbana površina lišena zelenila na kojoj dominiraju visoki kameni zidovi, ako se izuzmu 3 judića u lošijoj vegetativnoj kondiciji na SZ ulazu s prometnice koja vodi u rasadnik.
Potrebno je ukloniti 20 cm postojećeg tla iz iskopa na jugozapadnoj strani (ravna površina s pokosom), a koje je isplanirano u sklopu građevinskih radova, ukloniti kamenje, zaostalo korijenje, dovesti plodnu zemlju i isplanirati je u površinskom sloju od 30 cm. Pokos se ublažava na način da se cijela padina ublažava (naročito važno neposredno uz nogostup na zapadnom ulazu iz pravca rasadnika).
Na ostalim zelenim površinama (ravne površine neposredno uz parkiralište i na ulaznim stepenicama na JI) potrebno je površinski ukloniti nepoželjno zaostalo korijenje, samoniklu vegetaciju i kamenje.
Predviđa se sadnja drvorednih stablašica, crnogorice i manjih listopadnih stablašica, cvatuće grmlje te niže mediteransko raslinje.
Radovi će se izvoditi sukladno krajobraznom elaboratu oznake SO-15/07-2018, od srpnja 2018. godine,
izrađen od strane društva STUDIO-OBLIK d.o.o. Rijeka

4. Rok izvršenja predmeta nabave
Najviše 40 kalendarskih dana od dana objave Poziva za dostavu ponude.

5. Cijena ponude
Cijenu ponude iskazati bez PDV-a i s uračunatim PDV-om, a prema priloženom ponudbenom troškovniku koji čini dio krajobraznog elaborata oznake SO-15/07-2018, od srpnja 2018. godine, izrađen od strane društva STUDIO-OBLIK d.o.o. Rijeka.

6. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 (trideset) dana od dana određenog za dostavu ponuda.

7. Procijenjena vrijednost nabave
190.000,00 kuna (bez uključene vrijednosti PDV-a)

8. Kriterij odabira ponuda
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će
odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Kriterij        Najveći broj bodova
Cijena                        70
Rok izvršenja          30
Ukupno                   100

1. Cijena
BODOVANJE: Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 70. Ona ponuda čija je ponuđena cijena najniža, dobit će maksimalni broj bodova.
Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:
C = Pn / Pp * 70 gdje je
C = broj bodova po kriteriju cijene
Pn = ponuda s najjeftinijom cijenom
Pp = promatrana ponuda

2. Rok izvršenja
Duljina roka na koji se ponuditelj obveže ne smije biti duža od 40 kalendarskih dana od dana objave poziva za dostavu ponude.
BODOVANJE: Ponuda s najkraćim rokom isporuke dobit će najveći broj bodova.
Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 30.
Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:
R = Rn / Rp * 30
R = broj bodova po kriteriju rok isporuke
Rp = rok izvršenja iz promatrane ponude u danima
Rn = najkraći rok isporuke u danima

ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE PREMA NAVEDENIM KRITERIJIMA ZA ODABIR
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA:
Nakon što Naručitelj za svaku ponudu utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinu ponudu.
Najpovoljnija je ona ponuda koja je ostvarila ukupni najveći broj bodova prema svim navedenim kriterijima.
Pu = C + R
Pu = ukupni broj bodova jedne ponude

9. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelj treba ispuniti
Ponuditelj mora dokazati da za izvršenje predmeta nabave raspolaže s jednim diplomiranim inženjerom agronomije (preslika ugovora o radu, Izjava poslodavca o trenutnom zaposlenju traženog djelatnika i sl.) kako bi dokazao da može ispuniti ugovor predmetne nabave u zadanom i preuzetom roku.
Ponuditelj mora dokazati da je u posljednjih 5 godina (od 2013. do 2018. godine) izvršio radove koji su
predmet nabave u ukupnoj vrijednosti od minimalno 7.500.000,00 kuna.

10. Pregled i ocjena ponuda
Nakon otvaranja ponuda, Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva te o tome sastavlja zapisnik. Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

11. Način dostave ponude
E-poštom na adresu: dario.modric@kostrena.hr, osobno ili poštom na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, 51221 Kostrena.

12. Rok za dostavu ponude
18. rujna 2018. do 11:00 sati. Ponuditelj je sam dužan pobrinuti se da njegova ponuda stigne na vrijeme.

13. Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda neće biti javno.

14. Plaćanje
30 dana od dana primitka računa, a po izvršenim radovima koji su predmet nabave o čemu će se sastaviti
primopredajni zapisnik.

15. Kontakt
Dario Modrić, telefon: 051/209-073, e-mail: dario.modric@kostrena.hr

16. Datum objave Poziva na internetskim stranicama
06. rujna 2018. godine

PRILOG:
1. Ponudbeni troškovnik, u xls formatu
2. Krajobrazni elaborat oznake SO-15/07-2018 od srpnja 2018. godine, u pdf formatu

v.d. Pročelnika
Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv za dostavu ponude pdf | Poziv-za-dostavu-ponude-hortikulturno-uređenje-parkiralište-Sveta-Lucija-2.pdf | 117,80 KB
Ponudbeni troškovnik xls | Ponudbeni-troškovnik.xls | 96,00 KB
Krajobrazni elaborat pdf | Krajobrazni-elaborat-parkiralište-kod-groblja-Sveta-Lucija.pdf | 2,86 MB