SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Poziv za dostavu ponude- zdravstveno osiguranje djelatnika

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi

                    OPĆINA KOSTRENA

               Upravni odjel za opće, pravne

               poslove i lokalnu samoupravu

 

KLASA: 501-03/19-01/01

URBROJ: 2170-07-04-19-2

Kostrena, 9. listopada 2019.

                                     

Na temelju Plana nabave za 2019. godinu i članka 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 021-05/17-01/3 URBROJ: 2170-07-01-17-14 od 12. travnja 2017. godine, Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena upućuje zahtjev natjecateljima za dostavu ponude za Pružanje usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja djelatnika Općine Kostrena.

 1. Naručitelj

Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, 51221 Kostrena OIB: 32131316182

2. Predmet nabave

Pružanje usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja djelatnika Općine Kostrena

3. Procijenjena vrijednost nabave

135.000,00 kuna (bez PDV-a)

4. Izvor planiranih sredstava

Proračun Općine Kostrena za 2019., 2020., 2021. godinu

5. Opis predmeta nabave:

Usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Naručitelja prema specifikaciji usluge (Prilog 1). Predviđa se sklapanje ugovora na razdoblje od 36 (tridesetišest) mjeseci počevši od dana sklapanja ugovora.

6. Cijena ponude

Cijenu ponude iskazati u kunama i to: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

7. Kriterij odabira ponuda

Kriterij odabira najpovoljnije ponude između valjanih ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda jest valjana ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude. Ekonomski najpovoljnija ponuda dobivena je izračunom prema dolje navedenim kriterijima. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja će imati najveći broj bodova prema kriterijima za bodovanje.

Naručitelj navodi dodatne kriterije po redoslijedu važnosti i određuje njihovu razmjernu vrijednost u ukupnom sustavu vrednovanja na sljedeći način:

 

1. Cijena ponude 65 bodova
2. Dostupnost ugovornih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području Primorsko-goranske županije za usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja iz Priloga 1. – Specifikacija usluge 35 bodova
UKUPNO 100 bodova

 

Obrazloženje primjene dodatnih kriterija:

S obzirom da je predmet ove nabave dodatno zdravstveno osiguranje, kao kriterij odabira nije ekonomski opravdano samo primijeniti najnižu ponuđenu cijenu, već se radi dobivanja više kvalitete predmetnih usluga kao kriterij odabira najpovoljnije ponude utvrđuje ekonomski najpovoljnija ponuda koja propisuje uvođenje dodatnih mjera osim cijene kao osnovnog kriterija za odabir najpovoljnije ponude.

Dakle, osim ukupne cijene usluge koja je kod ugovora o osiguranju mjerljiva kroz visinu utvrđene premije osiguranja kao usporedive kategorije, za izbor najpovoljnije ponude između više Ponuditelja u odnosu na cijenu usluge utvrđuju se i dodatni kriteriji:

– dostupnost ugovornih zdravstvenih ustanova i/ili njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u kojima zaposlenici Naručitelja mogu obaviti usluge iz Specifikacije usluga iz Priloga 1. i koje biraju sami na području PGŽ.

Značaj i opravdanost navedenog kriterija primijenjen je temeljem načela dostupnosti zdravstvene zaštite, kao jednog od osnovnih načela na kojim je organizirana zdravstvena zaštita u RH (članak 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti) i kriterija slobodnog izbora zdravstvene ustanove Ponuditelja.

 

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude:

Cijena ponude – osnova navedenog kriterija je valjana ponuda s najnižom cijenom.

Valjana ponuda s najnižom cijenom dobiva 65 bodova. Ostale ponude se vrednuju prema valjanoj ponudi s najnižom cijenom prema formuli:

        

– – broj bodova ponude koja se ocjenjuje

– – ukupna cijena valjane ponude s najnižom cijenom

– – ukupna cijena ocjenjivane ponude

– 65 – najveći broj bodova

 

Dostupnost ugovornih ustanova za provođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja – Ponuditelj dostavlja popis i adrese te broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga iz Priloga 1. koje zaposlenici Naručitelja biraju sami na području PGŽ.

Valjana ponuda Ponuditelja koji dokaže najveću dostupnost usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja dobit će maksimalni broj bodova – 35 bodova.

Bodovna vrijednost ostalih ponuda prema ovom kriteriju izračunava se prema formuli:

= (Dz/ Nz) x 35

 

— broj bodova ponude koja se ocjenjuje

– Dz – broj ugovornih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području PGŽ u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja iz ocjenjivane ponude

– Nz – broj ugovornih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području PGŽ u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja iz ponude s najvećom dostupnošću

– 35 – najveći broj bodova

8. Način dostave ponude

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Ponuda za pružanje usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja djelatnika Općine Kostrena – NE OTVARATI“.

9. Rok za dostavu ponude

Utorak, 22. listopada 2019. godine do 10:00 sati na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

10. Plaćanje:

Mjesečno po ispostavljenom računu.

11. Kontakt:

Borka Reljac, telefon: 051/209-041, e-mail: borka.reljac@kostrena.hr

 12. Datum objave poziva na web stranici Općine Kostrena:   9. listopada 2019. godine

 

 

Privremena pročelnica

 

Jasna Mavrinac, dipl.iur.

 

 

 

Preuzmite dokumente

Prilog 1- specifikacija usluge pdf | PRILOG-1-specifikacija-usluge.pdf | 136,20 KB
Prilog 2-m Ponudbeni list doc | PRILOG-2-Ponudbeni-list.doc | 43,50 KB
Odluka- poništenje natječaja pdf | Odluka-dodatno-zdravstveno-osiguranje-poništava-se.pdf | 1,01 MB