SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja INA Industrija nafte d.d. Rafinerija Rijeka i HEP Proizvodnja d.o.o. Termoelektrana Rijeka.

Novosti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te Odluke o izradi vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA-Industrija nafte d.d. u okviru izrađenog zajedničkog vanjskog plana za lokacije INA Industrija nafte d.d. Rafinerija Rijeka i HEP Proizvodnja d.o.o. Termoelektrana Rijeka (KLASA:810-03/12-09/09, URBROJ:543-01-04-01-18-10) od 15. veljače 2018. godine i Odluke o izradi vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o. u okviru zajedničkog vanjskog plana za lokacije INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka i HEP Proizvodnja d.o.o., Termoelektrana Rijeka (KLASA: 81-03/18-06/05, URBROJ: 543-01-04-01-19-7) od 18. siječnja 2019., a koje je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Župan Primorsko – goranske županije u obvezi je donijeti prethodno navedeni Vanjski plan.

 

Člankom 42. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) propisano je da je Županija dužna obavijestiti javnost o aktivnostima na izradi vanjskih planova i omogućiti joj uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja istih kao i organizirati javnu raspravu.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi u davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja INA Industrija nafte d.d. Rafinerija Rijeka i HEP Proizvodnja d.o.o. Termoelektrana Rijeka.

Rok za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge vanjskih planova je od 30. siječnja 2019. do 02. ožujka 2019. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se poslati na adresu:

Primorsko – goranska županija, Ured županije

Adamićeva 10, 51 000 Rijeka ili elektronskom poštom na e-mail: damir.malenica@pgz.hr.

 

Javna rasprava za zainteresiranu i stručnu javnost  održati će se u Općini Kostrena, a termin održavanja bit će objavljen na web stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr.

 

 

Preuzmite dokumente

Vanjski plan zaštite i spašavanja PGŽ- INA i HEP pdf | Vanjski-plan-zaštite-i-spašavanja_Primorsko-goranska-županija-INA-RN-Rijeka-HEP-TE-Rijeka-2.pdf | 6,21 MB