SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU -Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena  za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena

 za razdoblje od 2017. do 2020. godine

 

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17) – u nastavku: Zakon, kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Nacionalna razvojna strategije Republike Hrvatske do 2030. godine usvojena je na sjednici Hrvatskog sabora dana 5. veljače 2021. godine te budući Plan razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine mora s istom biti usklađen.  Plan razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine predstavljat će srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se, sukladno članku 23. Zakona, definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje je utvrdio Nacionalni plan razvoja i koje će utvrditi Plan razvoja Primorsko-goranske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz nacionalne razvojne strategije (članak 19.) i sektorskih i višesektorskih strategija (članak 23.).

Obvezni sadržaj Plana razvoja utvrđen je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18). Temeljem članka 38. stavak 5. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade Plana predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 18. kolovoza do 20. rujna 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena  za razdoblje od 2017. do 2020. godine putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Izvješća na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena  za razdoblje od 2017. do 2020. godine o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

                        Pročelnik

                                     Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Poziv savjetovanje- izvješće o stanju u prostoru pdf | Poziv-savjetovanje-izvjesce-o-stanju-u-prostoru-2017-2020.pdf | 80,39 KB
Izvješće o stanju u prostoru pdf | 2021_05_Izvjesce-o-stanju-u-prostoru-Kostrena.pdf | 8,14 MB
Obrazac docx | Kostrena_OBRAZAC-izvjesce-o-stanju-u-prostoru-2017-2020.docx | 15,65 KB
Izvješće savjetovanje pdf | Izvjesce-Izvjesce-o-stanju-u-prostoru-2017-2020.pdf | 72,65 KB