SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Sportska oprema – pametne klupe

Jednostavna nabava

KLASA: 406-01/18-01/01
URBROJ: 2170-07-04-4-18-1
Kostrena, 12. srpnja 2018.

                                     

PREDMET:    Sportska oprema dječjih igrališta – pametne klupe

                            evidencijski broj nabave: B-230/01-2018

poziv za dostavu ponude, dostavlja se

 

Prema članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“SN Općine Kostrena” br. 3/17) Naručitelj Općina Kostrena pokrenuo je predmetnu nabavu te objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.

 

 1. Naručitelj

Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, OIB: 32131316182

 

 1. Predmet nabave

Predmet nabave je nabava opreme – pametne klupe uključujući njezinu instalaciju i stavljanje u funkciju

 

 1. Opis predmeta nabave

Općina Kostrena će na frekventnim lokacijama postaviti pametne klupe zbog osviještenosti o važnosti korištenja prirodnih resursa u svakodnevici, ekološke osviještenosti i doprinosa vizualnom identitetu mjesta kao i edukaciji mlađe populacije o korištenju suvremene tehnologije preko inovativnih rješenja koja koriste prirodne resurse.

Pametne klupe trebaju biti izrađene od trajnog i solidnog materijala, otpornog na sunčevu svjetlost, sve vremenske utjecaje i morsku sol.

 

Tehničke specifikacije koje oprema treba zadovoljiti:

solarno napajanje da, 100%
fotonaponski moduli monokristalni / ukupna snaga: 110 W
baterijski sustav kapacitet: 72 Ah
USB punjenje da, min. 2 ulaza, snaga po ulazu 5 W (1 A), zaštita od kratkog spoja
bežično punjenje Snaga: 10 W / Efikasnost: do 70%
internet tehnologija da, 4G LTE Brzina: do 150Mbps, domet: 4 – 20 metara
senzori

temperatura (-45°, + 60°)

vlažnost (0% – 100%)

brojači uređaja koji se pune (USB i bežično)

proizvodnja energije & potrošnja

brojač internetskih spajanja & korištenja podatkovnog prometa

status baterije

senzor za kišu – isključuje klupu u slučaju jake kiše

senzor sustava – analizira svaki uređaj unutar klupe

sustav za hlađenje zračno hlađenje
ambijentalno osvjetljenje domet: 2 m, boja: bijela
jamstveni rok minimalno 12 mjeseci
ostalo

potreban broj klupa: 2 komada

uključiti tehničku podršku na neograničeno razdoblje

uključiti korisničku podršku na neograničeno razdoblje

nadzorna platforma: da

 

 1. Rok izvršenja predmeta nabave

Najviše 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora

 

 1. Cijena ponude

Cijenu ponude iskazati na slijedeći način:

Proizvod/usluga Količina Cijena PDV Ukupno
Pametna klupa 2 kn kn kn
Internet – Ugovor na 24 mjeseca / 10 GB 2 kn kn kn
Dostava i instalacija 2 kn kn kn
ukupan iznos kn kn kn

 

 1. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana određenog za dostavu ponuda.

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave

60.000,00 kuna (bez uključene vrijednosti PDV-a)

 

 1. Kriterij odabira ponuda

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

  Kriterij Najveći broj bodova
1. Cijena 60
2. Jamstveni rok 20
3. Rok isporuke 20
  Ukupno 100

 

 1. Cijena

BODOVANJE: Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 60. Ona ponuda čija je ponuđena cijena najniža, dobit će maksimalni broj bodova.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

C = Pn / Pp * 60 gdje je

C = broj bodova po kriteriju cijene

Pn = ponuda s najjeftinijom cijenom

Pp = promatrana ponuda

 

 1. Jamstveni rok

Duljina roka na koji se ponuditelj obveže dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti minimalno na rok od 12 mjeseci.

BODOVANJE: Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 20. Ona ponuda koja ima ponuđen najdulji jamstveni rok za otklanjanje nedostataka dobit će maksimalni broj bodova.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

J = Jp / Jn * 20

J = broj bodova po kriteriju jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka

Jp = duljina jamstvenog roka iz promatrane ponude u mjesecima

Jn = duljina jamstvenog roka iz ponude s najduljim trajanjem jamstva

 

 1. Rok isporuke

Duljina roka na koji se ponuditelj obveže ne smije biti duža od 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.

BODOVANJE: Ponuda s najkraćim rokom isporuke dobit će najveći broj bodova.

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 20.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

R = Rn / Rp * 20

R = broj bodova po kriteriju rok isporuke

Rp = rok isporuke iz promatrane ponude u danima

Rn = najkraći rok isporuke u danima

 

ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE PREMA NAVEDENIM KRITERIJIMA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA:

Nakon što Naručitelj za svaku ponudu utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinu ponudu. Najpovoljnija je ona ponuda koja je ostvarila ukupni najveći broj bodova prema svim navedenim kriterijima.

Pu = C + J + R

Pu = ukupni broj bodova jedne ponude

 

 1. Pregled i ocjena ponuda

Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva te o tome sastavlja zapisnik.

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

 

 1. Način dostave ponude

E-poštom na adresu: kostrena@kostrena.hr; dario.modric@kostrena.hr; mateja.matijasec@kostrena.hr

 

 1. Rok za dostavu ponude
  17. srpnja 2018. do 12:00 sati. Ponuditelj je sam dužan pobrinuti se da njegova ponuda stigne na vrijeme.

 

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 1. Plaćanje

30 dana od dana primitka računa, a po ugrađenoj opremi koja je predmet nabave.

 

 1. Kontakt

Dario Modrić, telefon: 051/209-073, e-mail: dario.modric@kostrena.hr

Mateja Matijašec, telefon: 051/209-040, e-mail: mateja.matijasec@kostrena.hr

 

 

 

Viši stručni suradnik za komunalne poslove                                                         Pročelnik

i zaštitu okoliša                                                                                   Jedinstvenog upravnog odjela

 

Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.                                                  Egon Dujmić, dipl. ing. građ.

 

 

Viša stručna suradnica za socijalnu,

zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti

 

Mateja Matijašec, mag. educ. philol. croat.                                                


Preuzmite dokumente

Poziv za dostavu ponude doc | Poziv-za-dostavu-ponude-oprema.doc | 99,50 KB