SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2017./2018.

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi

OPĆINA KOSTRENA
Jedinstveni upravni odjel Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove

KLASA: 340-05/17-01/03
URBROJ: 2170-07-04-2-17-2
Kostrena, 15. svibnja 2017.

Na temelju Plana nabave za 2017. godinu i članka 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 021-05/17-01/3 URBROJ: 2170-07-01-17-14 od 12. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove upućuje  zahtjev odabranim natjecateljima za dostavu ponude za prijevoz školske djece OŠ Kostrena za školsku godinu 2017./2018.

 1. Naručitelj: Općina Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38, OIB 32131316182.
 2. Predmet nabave: usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2017./2018.
 3. Procijenjena vrijednost nabave: 176.000,00 kuna bez PDV-a
 4. Kriteriji za odabir ponude je ponuda s najnižom cijenom ponuđene usluge.
 5. Ostali uvjeti nabave:Prijevoz školske djece vrši se tijekom 5 nastavnih dana u tjednu u mjesecima trajanja nastave. Prijevoz obuhvaća dva jutarnja polaska i to:
  1. prvi polazak u 7.10 i to od autobusne stanice naselja Perovići i prometuje relacijom Perovići – Urinj (kružni tok) – crkva Sv. Barbare – okretište Šoići – cesta D8 (Jadranske magistrala) – Randići (Valentinovo) – Maračići – Dujmići – Rožmanići – Sv. Lucija – Glavani – Dom zdravlja – Vrh Martinšćice – OŠ Kostrena. Duljina trase iznosi 9,5 km na kojoj je 20 stanica.
  2. drugi polazak u 7.30 kreće od autobusne stanice u naselje Doričići i prometuje relacijom Doričići – Paveki – Šetalište Kostrenskih pomoraca – OŠ Kostrena. Duljina trase iznosi 4,2 km na kojoj je 8 stanica.Povratak školske djece vrši se istom trasom prometovanja u četiri termina i to u 11.40, 12.30, 13.20 i 14.10 sati. Polazak je na stanici kod OŠ Kostrena u ulici Šetalište Kostrenskih pomoraca i prometuje relacijom OŠ Kostrena – Šetalište Kostrenskih pomoraca – Doričići – Šetalište Kostrenskih pomoraca – Paveki – Perovići – Urinj (kružni tok) – crkva Sv. Barbare – okretište Šoići – cesta D8 (Jadranske magistrala) – Randići (Valentinovo) – Maračići – Dujmići – Rožmanići – Sv. Lucija – Glavani – Dom zdravlja – Vrh Martinšćice. Duljina trase iznosi 12,7 km na kojoj je 28 stanica.Cijena ponude odnosi se i daje za cijelu školsku godinu u skladu s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (Narodne novine broj 43/17), što iznosi najmanje 175 nastavnih dana. Ponuditelji su obavezni dostaviti jediničnu cijenu po danu bez uključenog PDV-a, kao i cijenu s PDV-om.Za prijevoz školske djece potrebno je osigurati adekvatno prijevozno sredstvo u skladu s Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine broj 31/14).Maksimalni planirani broj djece u jednoj vožnji odnosno polasku iznosi 50 učenika.
   Ponuditelji su obvezni u sklopu ponude dostaviti izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana slanja poziva, kojim dokazuju da su ovlašteni za vršenje tražene usluge.Ponuditelji su u sklopu ponude obvezni dostaviti dokaz da posjeduju barem jedno odgovarajuće prijevozno sredstvo (autobus), kojim namjeravaju vršiti traženu uslugu. Dokaz se dostavlja u vidu preslike važeće prometne dozvole.
 1. Rok za dostavu ponude je 31. svibnja 2017. godine do 12.00 sati na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.
  Ponude se predaju u zatvorenoj koverti s naznakom:
  „Ponuda za vršenje prijevoza školske djece OŠ Kostrena za školsku godinu 2017./2018. – NE OTVARATI“.
 1. Kontakt osoba: Borka Reljac, 051 /209-041, borka.reljac@kostrena.hr
 2. Datum objave poziva na web stranici Općine Kostrena: 16. svibnja 2017. godine.

 

Pročelnik
Egon Dujmić, dipl. ing. građ.