SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, Služba za održavanje komunalne infrastrukture, uz obvezni probi rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto: REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR 1 izvršitelj / izvršiteljica

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-03/21-01/1
URBROJ: 2170-07-05-21-3

Kostrena, 15. ožujka 2021. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena objavljuje sljedeći

 

O G L A S

 

za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, Služba za održavanje komunalne infrastrukture, uz obvezni probi rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto:

          REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Posebni uvjeti:

– gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit

– položen vozački ispit B kategorije

– položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kandidatkinja koji/koja ostvaruje to pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, po potrebi provjera poznavanja rada na računalu, i intervju.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, po potrebi poznavanju rada na računalu i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr te na oglasnoj ploči Općine Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • presliku diplome kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o radnom stažu i traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine dana na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme),
  • presliku uvjerenja o položenoj stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,
  • ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
  • presliku vozačke dozvole,
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja ili svjedodžbe iz kojeg je razvidno da je kandidat/kandidatkinja položio/la ispit iz informatike),
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa),
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

U odnosu na kandidate/kandidatkinje koji/e ne dostave dokaz o poznavanju rada na računalu, provest će se postupak utvrđivanja poznavanja rada na računalu.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/ kandidatkinje zatražit će se predočenje izvornika.

 

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena s naznakom «Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena – komunalni-prometni redar NE OTVARATI».

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                                Pročelnik

 

                                                                                            Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

 

Preuzmite dokumente

Oglas pdf | oglas.pdf | 178,46 KB
Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu docx | 4-UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-kandidatkinjama-koji-podnose-prijavu-na-oglas-za-prijam-u-sluzbu-2021.docx | 79,44 KB
Pravila i postupak prethodne provjere znanja pdf | pravila-i-postupak-prethodne-provjere-znanja.pdf | 108,66 KB
Upute i obavijest kandidatima pdf | upute-i-obavijesti-kandidatima.pdf | 159,96 KB
Pravila i postupak prethodne provjere znanja doc | 2-Pravila-i-postupak-prethodne-provjere-znanja...-komunalni-prometni-redar.doc | 189,00 KB