SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (Lučica Podurinj)

Natječaji i pozivi

Temeljem odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19) te Odluke Općinskog načelnika od 16. ožujka 2021. godine KLASA: 022-06/21-01/2, URBROJ: 2170-07-03-21-104, Općina Kostrena dana 24. ožujka 2021. godine objavljuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J 

za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena n(Lučica Podurinj)

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena – poslovne zgrade u Lučici Podurinj  na adresi Urinj 92d, Kostrena, smještene na k.č. broj 964, zk. ul. 1131, k.o. Kostrena-Barbara.

Djelatnost: udruge građana – neprofitabilne usluge.
Ukupna površina poslovnog prostora: 630,44 m².
Početna cijena mjesečne zakupnine: 756,53 kn uvećano za PDV.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 300,00 kuna u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model: 68, Poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Utvrđenu jamčevinu u iznosu od 300,00 kuna ponuditelj je obvezan uplatiti najkasnije do isteka zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja preuzeti poslovni prostor i s Općinom Kostrena sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko odabrani ponuditelj nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora bez opravdanog razloga, isti nema pravo na povrat jamčevine.

Poslovni se prostor daje u zakup u viđenom stanju. Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu isti privesti ugovornoj namjeni o svom trošku te za svaki mjesec od dana sklapanja ugovora o zakupu plaćati zakupninu.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti odredbe Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19), kao i stvarno stanje poslovnog prostora koje se daje u zakup.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu.

U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji ima dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Punomoćnik ponuditelja dužan je najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ako imenovani nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju.

III.    SADRŽAJ PONUDE

Obrazac pisane ponude za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

– naziv udruge građana, OIB i adresu sjedišta,

– oznaku poslovnog prostora,

– izjavu o iznosu ponuđene mjesečne zakupnine (ne može biti niža od početne cijene),

– IBAN broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa,

– kontakt broj.

Uz pisanu ponudu obvezno se prilaže:

– dokaz o upisu u Registar udruga građana, u preslici,

potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Kostrena po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 300,00 kuna.

 Isprave koje se prilažu uz pisanu ponudu dostavljaju se u izvorniku ili preslici.

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude s popratnom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 02. travnja 2021. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno punomoćnik ponuditelja koji je dužan dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ukoliko isti nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine za davanje u zakup poslovnog prostora.

U slučaju da su 2 (dva) ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos zakupnine za davanje u zakup poslovnog prostora, provest će se usmeno javno nadmetanje sukladno članku 18. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19).

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

VI. OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena, a obavijest o istom objavit će se u dnevnom tisku i naznačiti na ulazu u poslovni prostor.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, na kontakt broj: 051/209-075, ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9 do 12 sati te utorkom od 13 do 17 sati.

 

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-03/21-01/03
URBROJ: 2170-07-04-21-2

 

 

 

 

 

Preuzmite dokumente

Obrazac ponuda na natječaj LUČICA PODURINJ doc | OBRAZAC-ponuda-na-natjecaj-LUCICA-PODURINJ.doc | 35,50 KB