SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaj za radno mjesto voditelja Odjela komunalnih usluga

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 29. lipnja 2022. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 49/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva, odnosno čl. 3. i 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Voditelj Odjela komunalnih usluga –  1 izvršitelj

Rok: upražnjeno radno mjesto, rad na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju 6 mjeseci.

Uvjeti:

 • VSS/VŠS
 • Radno iskustvo – 5 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Položen državni ispit
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Dodatna znanja te vještine i sposobnosti :

 • Upravljačke i komunikacijske vještine (samostalnost i fleksibilnost, planiranje, organiziranje, vođenje tima i rad s ljudima)
 • Poznavanje osnova rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (npr. preslika diplome),
 • Dokaz o državljanstvu (npr. preslika osobne iskaznice),
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (npr. preslika vozačke dozvole s obje strane),
 • Dokaz o položenom državnom ispitu (npr. preslika uvjerenja ili svjedodžbe)
 • Dokaz o radnom iskustvu – Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) i drugo prema potrebi.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit.

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama, Društvo zadržava pravo izvornike naknadno tražiti na uvid.

Opis radnog mjesta:

 • upravljanje odjelom, organizacija i kontrola svih aspekata poslovanja,
 • planiranje i izrada tjednog, mjesečnog i godišnjeg plana rada odjela,
 • odgovornost za realizaciju poslovnog plana odjela i zaduženih projekata, izrada izvješća o provedbi plana Voditelju Službe komunalnih poslova i/ili Upravi Društva,
 • predlaganje plana zapošljavanja i rasporeda godišnjih odmora, ocjenjivanje rada i vođenje evidencije rada svih zaposlenika odjela,
 • sudjelovanje u izradi plana nabave i postupcima nabave vezanim uz odjel, nabava potrošnog materijala, alata i sl. za potrebe obavljanja osnovnih radnih zadataka,
 • predlaganje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz unapređenje kvalitete internih procesa rada odjela,
 • obavljanje svih poslova vezanih uz Upravu groblja, provedba upravnog postupka i izdavanje rješenja o korištenju grobnih mjesta, vođenje upisnika predmeta upravnog postupka, izdavanje računa za izvršene usluge, vođenje i ažuriranje grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, izdavanje potvrda i suglasnosti za izradu nadgrobnih spomenika, vođenje evidencije grobnih mjesta i brige o oglasnim pločama na grobljima i web informativnom sadržaju,
 • obavljanje poslova vezanih uz isporuku usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, organizacija postavljanja opreme, uređenje parkirnih mjesta i oznaka bitnog informativnog sadržaja vezanog uz isporuke usluge te uspostava valjanih informacijskih sustava obračuna i naplate isporučene usluge, pražnjenje parkirnih automata, organizacija servisiranja i održavanja opreme, izrada faktura i obavljanje popratnih administrativnih poslova te vođenje postupaka obrade reklamacija potrošača,
 • praćenje propisa iz nadležnosti rada odjela, odgovornost za zakonitost rada i postupanja zaposlenika te za materijalne i financijske resurse odjela,
 • obavljanje ispitivanja radnih strojeva, poslova zaštite na radu u svojstvu ovlaštenika poslodavca, te predlaganje stručnih osposobljavanja i usavršavanja radnika,
 • koordinacija rada odjela s drugim organizacijskim jedinicama Društva, poslovnim partnerima, te drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • obavljanje i ostalih poslova koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama temeljem naloga nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 29. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Voditelj odjela komunalnih usluga“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

 Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Za KD Kostrena d.o.o.

Sonja Hladnik, dipl.inž.građ.

Član Uprave/ Direktorica Društva

Preuzmite dokumente

Natječaj-voditelj Odjela komunalnih usluga pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_Voditelj_odjela_komunalnih_usluga.pdf | 244,46 KB