SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za imenovanje ravnatelja Centra kulture Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Ostali natječaji Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 19. veljače 2024. godine u 23:59 sati.

Na temelju članka 40. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 14. Statuta Centra kulture Kostrena, ravnateljica Centra kulture raspisuje

Natječaj

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra kulture Kostrena

Uvjeti:

Ravnateljem može biti imenovana osoba koja ima:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • najmanje pet godina radnog staža u struci
 • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • osnovnu računalnu pismenost.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome i sl.),
 • dokaz o radnom stažu (preslika potvrde HZMO o ostvarenom radnom stažu, potvrde poslodavaca, ugovora o radu i sl.),
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci od najmanje 5 (pet) godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina u struci),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.),
 • prijedlog programa rada i razvoja Centra kulture Kostrena za četverogodišnje razdoblje.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave javnog natječaja na adresu:

Centar kulture Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena s naznakom „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra kulture Kostrena – NE OTVARATI“.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni o terminu razgovora.

Centar Kulture Kostrena zadržava pravo poništiti javni natječaj u svakom trenutku, bez navođenja razloga.

Ovaj natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, mrežnim stranicama Centra Kulture Kostrena i mrežnim stranicama Općine Kostrena uz obavijest o objavi natječaja u javnom glasilu.

Centar kulture Kostrena

Preuzmite dokumente

Natječaj za ravnatelja CKK pdf | Natječaj-za-ravnatelja-CKK-siječanj-2024.pdf | 955,28 KB