SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

DV Zlatna ribica- Natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. kolovoza 2019. godine.

KLASA:  112-03/19-01/3
URBROJ: 2170-07-54-19-1
Kostrena, 7. kolovoza 2019.

 

Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2019. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

  • ODGAJATELJ / ODGAJATELJICA – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme: 1 izvršitelj/ica do povratka odsutne djelatnice

              1 izvršitelj/ica do kraja pedagoške godine 2019./2020.

 

Uvjeti:

 

– Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu sa životopisom, presliku domovnice, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25 st. 4),   potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

Natječaj traje od 07. kolovoza  2019. godine do 16. kolovoza 2019. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

 

 

                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća :

                                                                                       Doc.dr.sc.Željko Linšak, dipl.sanit.ing.