SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju k.č. br. 2965 od 680 m2 z.k.ul. 1165, k.o. Kostrena-Lucija

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 15. rujna 2022. godine u 23:59 sati.

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10)  i Odluka Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA:024-01/22-01/2  URBROJ:2170-22-01-22-49 od 27. srpnja 2022. godine, Općina Kostrena objavljuje dana 31. kolovoza 2022. godine

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine k.č. br. 2965 od 680 m2 z.k.ul. 1165 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena

PREDMET PRODAJE: 

k.č. br. 2965 pašnjak Krasina od 680 m2 z.k.ul. 1165 k.o. Kostrena-Lucija neizgrađeno građevinsko zemljište svrhu formiranja gradilišta odnosno okućnice po početnoj cijeni od 755.000,00 kuna.    

Jamčevina:  75.500,00 kuna

UVJETI NATJEČAJA:

 1. Natjecatelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koja se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina za kupnju k.č.br. 2965 k.o. Kostrena-Lucija“.
 2. Jamčevina natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji odnosno ukoliko isti u isti u roku od 15 dana od dana dostave kupoprodajnog ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na kupoprodajni ugovor isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 3. Pored iznosa ponuđene cijene najpovoljniji natjecatelji su dužni sami snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene sukladno poreznim propisima, trošak ovjere potpisa kod javnog bilježnika, trošak provedbe uknjižbe ugovora u zemljišnoj knjizi, trošak prenamjene zemljišta, trošak procjene vrijednosti zemljišta u iznosu od 3.000,00 kuna, trošak objave javnog natječaja u javnom glasilu i drugo.
 4. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, odnosno naziv tvrtke, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski za pravne osobe, eventualni kontakt broj),
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • broj računa za povrat jamčevine,
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra),
  • pismenu izjavu o visini iznosa cijene za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena.
 5. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA s naznakom

NE OTVARATI – ponuda za kupnju k.č.br. 2965 k.o. Kostrena-Lucija.

Rok za podnošenje prijava: petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu.

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos cijene.

Natječaj za prodaju nekretnina smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više natjecatelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se natjecatelj koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

 1. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javni natječaj.
 2. Općina Kostrena će s najpovoljnijim natjecateljima sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 3. Općina Kostrena će s najpovoljnijim natjecateljima sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko kupac u roku od 15 dana od dana dostave ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na kupoprodajnom ugovoru isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 4. Kupac č.br. 2965 k.o. Kostrena-Lucija dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa ugovora na način da je  rok plaćanja kupoprodajne cijene od 30 dana bitan je sastojak ugovora o prodaji. Kupac je dužan sam snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene kao i troškove objave javnog natječaja i trošak procjene zemljišta. Nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene kupcu i svih troškova iz objavljenog javnog natječaja kupcu će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.
 5. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 20. rujna 2022. godine u 10 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 6. Sve informacije u svezi nekretnina koje su predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38, te isključivo na telefon broj: 209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

KLASA: 944-01/22-02/01

URBROJ:2170-22-04-1-22-9

 

                                                                                                     OPĆINA KOSTRENA

 

Preuzmite dokumente

Javni natječaj - prodaja k.č. broj 2965, k.o. Kostrena-Lucija doc | JAVNI-NATJECAJ-ZA-PRODAJU-k.c.-2965-k.o.-Kostrena-Lucija-od-31.kolobvoz-2022.doc | 57,50 KB