SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

J A V N I   N A T J E Č A J za zamjenu suvlasničkog omjera nekretnine k.č. broj 1003  u suvlasništvu Općine Kostrena u 97/1600 dijela za dio zemljišta nekretnine k.č. broj 1004 u vlasništvu fizičke  osobe, sve u k.o. Kostrena – Lucija  

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 28. prosinca 2021. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. ), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena od 30. studenoga 2021. godine KLASA: 022-06/21-01/27  URBROJ: 2170-07-03-21-194, Općina Kostrena dana 13. prosinca 2021. godine objavljuje sljedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za zamjenu suvlasničkog omjera nekretnine k.č. broj 1003  u suvlasništvu Općine Kostrena u 97/1600 dijela za dio zemljišta nekretnine k.č. broj 1004 u vlasništvu fizičke  osobe, sve u k.o. Kostrena – Lucija

 

A) PREDMET ZAMJENE:

 

Nekretnine unutar građevinskog područja naselja N-2, zamjena suvlasničkog omjera nekretnine k.č. broj 1003 od 612 m2 šuma Filina z.k.ul. 802 k.o. Kostrena-Lucija u suvlasništvu Općine Kostrena u 97/1600 dijela  po početnoj cijeni od 534,38 kn/m2 za dio nekretnine oznake k.č. broj 1004 u površini od 37 m2 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu fizičke osobe koji je ušao u proširenje ceste sukladno geodetskom elaboratu izrađenom od strane tvrtke Nekretnine d.o.o. broj elaborata 2021-311 po početnoj cijeni od 534,38 kn/m2.

Jamčevina: 1.000,00 kuna /slovima: trisućukuna/

B) UVJETI NATJEČAJA: 

 1. Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu na broj računa Općine Kostrena IBAN: HR 1723400091853800000, Model: HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757- OIB, sa svrhom uplate ˝Jamčevina za zamjenu zemljišta u k.o. Kostrena-Lucija˝.
 2. Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zamjeni odnosno ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ugovora javnom bilježniku ne ovjeri svoj potpis na predmetnom ugovoru, isti nema pravo na povrat jamčevine. Ostalim ponuditeljima jamčevina vraća se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
 3. Pored iznosa ponuđene cijene najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove plaćanja poreza na svoje ime sukladno važećim propisima te troškove provedbe uknjižbe upisa prava vlasništva u zemljišnoj knjizi na svoje ime.
 4. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju obavezno mora sadržavati:
 • Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj odnosno tvrtku, sjedište, matični i osobni identifikacijski broj za pravne osobe, kontakt podatke),
 • Dokaz o uplati jamčevine,
 • Broj računa za slučaj povrata uplaćene jamčevine,
 • Presliku osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe odnosno podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra),
 • Pismenu izjavu o visini iznosa ponuđene cijene za nekretnine koje su predmet javnog natječaja.
 1. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju dostavlja se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARATI – ponuda za zamjenu nekretnina u k.o. Kostrena-Lucija˝
 2. Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja.
 3. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.
 4. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Kostrena na temelju pisanog obrazloženja Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Kostrena, a najpovoljnijom ponudom se smatra ona ponuda kojom se, uz ispunjenje propisanih uvjeta natječaja, nudi najviša cijena nekretnina.
 5. Natječaj za zamjenu nekretnina smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i kojom se nudi barem najniža (početna) cijena objavljena u javnom natječaju.

U slučaju da dva ili više ponuditelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu cijenu nekretnina, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu nekretnina koje su predmet zamjene.

 1. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 13. siječnja 2022. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 2. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

12. Općinski načelnik će s odabranim ponuditeljem sklopiti pisani ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Postignuta cijena uplaćuje se jednokratno u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere potpisa načelnika na ugovor o zamjeni, a rok plaćanja je bitan sastojak ugovora o zamjeni.

13. Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje potpisom ugovora prihvatiti stvarno stanje nekretnina koje su predmet ovog javnog natječaja.

14. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

15. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 12 te na telefon broj 051/209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

KLASA:944-01/18-01/11
URBROJ:2170-07-03-21-14

 

                                                                                                          OPĆINA KOSTRENA