SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji

Natječaji i pozivi Zakup prostora
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 2. veljače 2017. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 53/12, 8/14), Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena, temeljem Ugovora o prijenosu prava upravljanja od 16. studenoga 2009. godine, objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prostorijama objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji

 

I. Predmet zakupa:

 • Poslovni prostor na adresi Sveta Lucija 14 u Kostreni, prizemlje objekta Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji, k.č. 1465 KO Kostrena-Lucija
 • Površina prostora: 53,64 m2
 • Djelatnost: ugostiteljska-kafić i pripadajuća terasa od 50 m2 u ljetnim mjesecima- lipanj, srpanj, kolovoz, kada se zakupnina uvećava za 50%
 • Početna cijena zakupa: = 2.350,00 kuna
 • Vrijeme trajanja: četiri godine

 

II. Uvjeti natječaja:

 1. Osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe, podatke o upisu u registar obrtnika i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe).
 2. Garantni polog: =10.000,00 kn

Natjecatelji su obvezni uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na žiro račun broj: HR 1723400091853800000 u korist proračuna Općine Kostrena sa svrhom “Garantni polog za zakup poslovnog prostora”pozivom na broj: model 68 7722-OIB

Garantni polog natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

 

III. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 • ime i prezime natjecatelja, OIB i prebivalište natjecatelja, ukoliko je ponuditelj fizička osoba te broj računa za povrat garantnog pologa
 • tvrtka, OIB, sjedište ukoliko je ponuditelj pravna osoba uz naznaku žiro računa radi povrata garantnog pologa
 • dokaz o uplati garantnog pologa
 • preslika osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba
 • izvornik ili preslika Rješenja o upisu u sudski registar ukoliko je ponuditelj pravna osoba ili preslika obrtnice
 • pismenu izjavu o visini iznosa početne cijene zakupnine koja ne može biti niža od objavljene
 • podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,
 • dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
 • dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,
 • izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Javnoj ustanovi Narodna knjižnica Kostrena garanciju poslovne banke na iznos ponuđene 6-o mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini ponuđene 6-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.
 • umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa ponuđene 6-o mjesečne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.
 • izjavu natjecatelja da je upoznat da je Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena ovlaštena iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,
 • izjavu natjecatelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
 • opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

 

IV. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

 

V. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu:

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena, Sveta Lucija 14, 51221 Kostrena s naznakom

NE OTVARATI – ponuda za zakup poslovnog prostora

Rok za podnošenje prijave: 8 (osam) dana od dana objave ovog Natječaja

 

VI. Javno otvaranje ponuda: 7. veljače 2017. u 13,00 sati u prostorijama Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.

Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se prihvatiti. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.

 

VII. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi ravnateljica Ustanove na prijedlog pisanog obrazloženja Povjerenstva za provođenje javnog natječaja koje se formira temeljem odluke ravnateljice, s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos cijene zakupnine.

 

VIII. Ugovor o zakupu sklopit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

IX. Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora, te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti u prostorijama Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena, Sv. Lucija 14 isključivo na telefon broj: 289-578 ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, a utorkom i četvrtkom od 15,00 do 18,00 sati.

 

JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA