SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaji i pozivi Zakup prostora

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/12 i 8/14 i „Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/14 i 7/15) te Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/17-01/32, URBROJ: 2170-07-03-17-16 od 04. srpnja 2017., Općina Kostrena objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

na prvom katu zgrade Doma zdravlja u Kostreni

I. Predmet zakupa:

Poslovni prostor na adresi Kostrena, Glavani 89a, smješten na k.č. broj 853 zk.ul. 1513 u k.o. Kostrena Lucija.

Površina prostora: 49,00 m2

Djelatnost: udruge građana – neprofitne usluge

Početni iznos zakupa: 85,75 kn/mjesečno uvećano za PDV

Vrijeme trajanja: četiri godine

 

II. Uvjeti natječaja:

  • Na natječaj se mogu prijaviti udruge upisane u registar udruga i registar neprofitnih organizacija
  • Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun broj: HR 1723400091853800000 u korist proračuna Općine Kostrena sa svrhom “Jamčevina za zakup poslovnog prostora” pozivom na broj: model 68 7722-OIB

Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

  • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

 

III. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  • osnovne podatke o ponuditelju, OIB, sjedište uz naznaku žiro računa radi povrata jamčevine
  • dokaz o uplati jamčevine
  • izvadak iz Registra udruga ne stariji od 30 dana
  • izjavu o visini mjesečne zakupnine koja ne može biti niža od objavljene
  • podatke o dosadašnjem radu ponuditelja uz opis aktivnosti koja se planirati obavljati u predmetnom prostoru
  • izjavu ponuditelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti za vlastite potrebe o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
  • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, kao i potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Kostrena.

Ponude ponuditelja koji po bilo kojoj označenoj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, neće se razmatrati.

IV. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

V. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARATI – ponuda za zakup poslovnog prostora“.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

VI. Javno otvaranje ponuda: 31. srpnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu zakupninu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine. U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja, usmeno nadmetanje provest će se naknadno o čemu će biti obaviješteni svi ponuditelji s valjanom istovjetnom ponudom.

 

VII. Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik na temelju zapisnika i prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

 

VIII. Ugovor o zakupu sklopit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

IX. Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, na telefon broj: 209-072 ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati.

 

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-03/17-01/14

URBROJ: 2170-07-04-2-17-2

Kostrena, 13. srpnja 2017.