SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Natječaji i pozivi Ostali natječaji Zakup prostora
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 11. srpnja 2022. godine u 23:59 sati.

Na temelju Zaključka Općinskog načelnika KLASA:­­­­ 024-01/22-03/2, URBROJ: 2170-22-03-22-208 od dana 7.6.2022. i  čl. 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za postavljanje privremenih objekata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17), Općina Kostrena dana 26.6.2022. godine objavljuje sljedeći

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine

 

I) PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup javne površine na području Općine Kostrena, u Uvali Žurkovo („pod pločom“) i to dijela nekretnine označene kao k.č.br. 6094, k.o. Kostrena-Lucija, za postavljanje privremenog objekta: stalne ugostiteljske terase.

Djelatnost: ugostiteljska djelatnost

Ukupna površina: 169,00 m²

Početna cijena mjesečne zakupnine: 16,50 kn/m² mjesečno, odnosno 2.788,50 kn/mj., uvećano za PDV.

Ugovor o zakupu javne površine sklapa se na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine.

II) UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Sudionici natječaja mogu se natjecati samo s jednom ponudom.

Visina ponuđene zakupnine ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmireno dugovanje prema Općini Kostrena po bilo kojem osnovu.

Davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Kostrena obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 16.731,00 kuna (iznos od šest mjesečnih zakupnina) u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model: 68, Poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Utvrđenu jamčevinu u iznosu od 16.731,00 kuna ponuditelj je obvezan uplatiti najkasnije do isteka zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s Općinom Kostrena sklopiti ugovor o zakupu javne površine. Ukoliko odabrani ponuditelj nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora bez opravdanog razloga, isti nema pravo na povrat jamčevine.

Javna površina daje se u zakup u viđenom stanju. Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu istu privesti ugovornoj namjeni o svom trošku te za svaki mjesec od dana sklapanja ugovora o zakupu plaćati zakupninu.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti odredbe Odluke o davanju zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za postavljanje privremenih objekata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17), kao i stvarno stanje javne površine koje se daje u zakup.

Natječaj za davanje u zakup javne površine smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Punomoćnik ponuditelja dužan je najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ako imenovani nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju.

III)    SADRŽAJ PONUDE

Obrazac pisane ponude za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja i OIB,

– oznaku javne površine,

– izjavu o iznosu ponuđene mjesečne zakupnine (ne može biti niža od početne cijene),

– IBAN broj računa ponuditelja radi povrata jamčevine,

– kontakt broj.

Uz pisanu ponudu obvezno se prilaže:

– izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu ili iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,

– preslika osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, ne starija od 8 (osam) dana, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Kostrena po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 16.731,00 kuna.

Isprave koje se prilažu uz pisanu ponudu dostavljaju se u izvorniku ili preslici.

IV) ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude s popratnom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena – Povjerenstvo za raspolaganje pokretninama i nekretninama, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.

Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Potvrde glede podmirenja svekolikih dugovanja spram Općine Kostrena izdaje Upravni odjel za financije i gospodarstvo, a može ih se zatražiti i elektronskim putem podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu: andreja.turina@kostrena.hr.

Javno otvaranje ponuda održat će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama i pokretninama Općine Kostrena dana 15.7.2022. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno punomoćnik ponuditelja koji je dužan dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ukoliko isti nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda.

V) ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine za davanje u zakup javne površine.

U slučaju da su 2 (dva) ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos zakupnine za davanje u zakup javne površine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnici Općine Kostrena.

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda.

VI) OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena, a obavijest o istom objavit će se u dnevnom tisku.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj, bez posebnog obrazloženja.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Natječajem primjenjuju se odredbe Odluke o davanju zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za postavljanje privremenih objekata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17).

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr

 

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-01/22-01/06

URBROJ: 2170-22-03-22-2

Kostrena, 26.06.2022.

Preuzmite dokumente

Javni natječaj za zakup javne površine docx | TEKST-JAVNOG-NATJECAJA_zakup-javne-povrsine_pod-plocom.docx | 34,75 KB
Obrazac za prijavu docx | OBRAZAC-za-prijavu.docx | 16,19 KB