SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Sportskoj dvorani Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Novosti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. studenoga 2023. godine u 12:00 sati.

KD Kostrena d.o.o. Kostrena objavljuje

Javni natječaj
za davanje u zakup poslovnog prostora u sportskoj dvorani u Kostreni, Žuknica 1b

Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju Sportske dvorane u Kostreni koji se sastoji od dvorane s pripadajućim sanitarnim čvorom i spremišnim prostorom, ukupne površine 65 m2. Predviđena namjena poslovnog prostora su društvene djelatnosti – dječje ili digitalne igraonice, radionice za rekreaciju, igru i zabavu.

Prostor se daje u zakup na deset (10) godina. Početna cijena zakupnine utvrđuje se sukladno cjeniku u iznosu 6,23 €/m2. Na iznos ugovorene zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost (PDV). Visina ponuđene zakupnine ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, potpuno ispražnjen od tuđih stvari.

Zainteresirani ponuditelji dužni su radi sudjelovanja na javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora dostaviti pisanu prijavu. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • za obrtnike; presliku osobne iskaznice vlasnika i presliku izvoda iz obrtnog registra ne starijeg od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja
  • za pravne osobe; presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje i presliku izvoda iz sudskog registra ili drugog relevantnog očevidnika ne starijeg od tri (3) mjeseca od dana objave natječaja
  • ispunjeni i ovjereni obrazac I. – Ponudbeni list
  • ispunjeni i ovjereni obrazac II. – Izjava o zaštiti osobnih podataka
  • ispunjeni i ovjereni obrazac III. – Izjava o prihvaćanju teksta ugovora
  • potpisan (na svakoj stranici) prijedlog ugovora o zakupu
  • dokaz o uplati jamčevine
  • dokaz o nepostojanju duga prema KD Kostrena i Općini Kostrena
  • u slučaju da se ponuditelj poziva na pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je isto izričito navesti u svojoj prijavi, odnosno navesti naziv propisa i članak temeljem kojeg ostvaruje predmetno pravo te priložiti dokaz kojim isto dokazuje.

Rok za dostavu ponuda je petak, 10. studenoga 2023. godine do 12:00 sati. Ukoliko se ponuda dostavlja poštom, ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu.

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe, kao i obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti predviđene namjenom predmetnog poslovnog prostora. Na natječaju nemaju prava sudjelovati ponuditelji koji imaju nepodmireno dugovanje prema KD Kostrena d.o.o. ili Općini Kostrena po bilo kojem osnovu. Ukoliko se prijavitelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora, to je dužan navesti u natječajnoj dokumentaciji i priložiti dokaz osnovanosti.

Jamstvo za ozbiljnost ponude je uvjet za sudjelovanje u javnom nadmetanju te iznosi = 663,61 €, a uplaćuje se u korist poslovnog računa KD Kostrena na žiro račun IBAN HR4823400091110149330 otvoren u Privrednoj banci Zagreb s naznakom „Jamstvo za zakup poslovnog prostora br.16” i pozivom na broj i OIB-om uplatitelja.

U slučaju prihvata ponude i sklapanja Ugovora o zakupu jamčevina ostaje na računu Zakupodavca kao osiguranje plaćanja zakupnine, troškova grijanja, budućih režijskih troškova i ostalih troškova vezanih uz korištenje predmeta zakupa sukladno Ugovoru te eventualne štete na predmetu zakupa. U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, uplaćena jamčevina se ne vraća, a ugovor će se ponuditi natjecatelju s idućom najpovoljnijom ponudom.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamstvo se vraća u nominalnom iznosu, bez uračunavanja zateznih kamata, u roku od osam (8) dana od dana okončanja natječajnog postupka.

Po provedenom postupku, ugovor o zakupu sklopit će se s prijavljenim ponuditeljem najpovoljnije ponude. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine po m2, odnosno najvišom izlicitiranom cijenom ukoliko se provede usmeno nadmetanje – licitacija.

Informacije u vezi natječaja i dostupni termini za razgledavanje prostora mogu se dobiti u prostorijama KD Kostrena d.o.o. u Kostreni na adresi Žuknica 1b, radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 sati ili na broj 099 288 2955, odnosno putem e-maila: info@kd-kostrena.hr.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena
s naznakom NE OTVARAJ – PONUDA – JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA br. 16.

Ponude se mogu dostaviti neposredno u sjedištu KD KOSTRENA d.o.o. Žuknica 1B, 51221 Kostrena (Sportska dvorana Kostrena ) ili poštom preporučeno na navedenu adresu.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima, neće se otvarati i neće se uzimati u razmatranje. Nepotpune ponude i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene smatrat će se neprihvatljivima i neće se uzimati u razmatranje. Ponuditelji čije se ponude neće uzimati u razmatranje gube pravo na usmeno nadmetanje – licitaciju.

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo za provedbu natječaja, a održat će se u sali za sastanke KD Kostrena na adresi Žuknica 1 B, 51221 Kostrena (Sportska dvorana Kostrena) u petak, 10. studenoga 2023. godine u 13:30 sati.

Pravo prisustvovanja javnom otvaranju ponuda imaju ponuditelji koji su dostavili ponudu ili osobe ovlaštene za zakonsko zastupanje pravne osobe koje su dostavile ponudu. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i treće osobe putem punomoći ovjerene u javnombilježničkom uredu.

Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja uz javnu objavu ponuditelja i ponuđene cijene. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu zakupninu, provest će se javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine. Prilikom javnog nadmetanja najmanji iznos za koji se ponuda može podizati je 0,50 €/ m2.

Ukoliko ne bude javnog nadmetanja, u obzir će se uzeti najpovoljnija dostavljena ponuda.

KD Kostrena zadržava pravo na odustajanje od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača  bez posebnog obrazloženja.

Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na mrežnoj stranici www.kd-kostrena.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 099 288 2955 ili putem e-maila info@kd-kostrena.hr.

Za KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Padovan, dipl.oec., v.r.
Član Uprave / Direktor

Preuzmite dokumente

Javni natječaj pdf | Tekst-javnog-natječaja-pp-16.pdf | 190,61 KB
Ponudbeni list pdf | OBRAZAC-I-PONUDBENI-LIST.pdf | 146,47 KB
Izjava o zaštiti osobnih podataka pdf | OBRAZAC-II-IZJAVA-O-ZAŠTITI-OSOBNIH-PODATAKA.pdf | 84,66 KB
Izjava o prihvaćanju ugovora pdf | OBRAZAC-III-IZJAVA-O-PRIHVAĆANJU-PRIJEDLOGA-UGOVORA.pdf | 84,08 KB
Prijedlog ugovora pdf | PP_BR-16_PRIJEDLOG_UGOVORA_O_ZAKUPU.pdf | 237,89 KB