SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta označenog kao k.č. broj 211/14, k.o. Kostrena-Barbara

Natječaji i pozivi Ostali natječaji

Temeljem odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 02/15) te Odluke Općinskog načelnika od 30. ožujka 2021. godine KLASA: 022-06/21-01/2, URBROJ: 2170-07-03-21-124, Općina Kostrena dana 06. travnja 2021. godine objavljuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta označenog kao
k.č. broj 211/14, k.o. Kostrena-Barbara

 

I) PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena označenog kao:

k.č. broj 211/14 ukupne površine od 970 m², Šoići pašnjak, zk. ul. 995, k.o. Kostrena-Barbara.

Namjena zemljišta: otvoreni skladišni prostor

Ukupna površina zakupa: 970 m²

Početna cijena mjesečne zakupnine: 2.000,00 kn uvećano za PDV

Ugovor o zakupu zemljišta sklapa se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

 

II) UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, uz prethodnu uplatu garantnog pologa u iznosu od 1.000,00 kuna u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model: HR 68, Poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: „Garantni polog za zakup zemljišta k.č. broj 211/14, k.o. Kostrena-Barbara“.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenom garantnom pologu neće se razmatrati.

Utvrđeni garantni polog u iznosu od 1.000,00 kuna ponuditelj je obvezan uplatiti najkasnije do isteka zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos garantnog pologa uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s Općinom Kostrena sklopiti ugovor o zakupu zemljišta u obliku javnobilježničkog akta kao ovršne isprave. Ukoliko odabrani ponuditelj nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora bez opravdanog razloga, isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti odredbe Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/15), kao i stvarno stanje zemljišta koje se daje u zakup, uz obvezu da isto nakon isteka zakupa oslobodi od stvari i osoba te ga vrati u prvobitno stanje.

Zakupnina se plaća mjesečno.

Natječaj za davanje u zakup zemljišta smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji s Općinom Kostrena vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Punomoćnik ponuditelja dužan je najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ako imenovani nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju.

III)    SADRŽAJ PONUDE

Obrazac pisane ponude za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

– ime i prezime/naziv ponuditelja,

– prebivalište ili boravište/sjedište ponuditelja,

– OIB ponuditelja,

– oznaku zemljišta (katastarska općina i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi),

– izjavu o iznosu ponuđene mjesečne zakupnine (ne može biti niža od početne cijene),

– IBAN broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa,

– kontakt broj.

 

Uz pisanu ponudu obvezno se prilaže:

 

– preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,

potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Kostrena po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

– ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike/opunomoćenike, ne starije od 15 (petnaest) dana,

– dokaz o uplaćenom garantnom pologu u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Isprave koje se prilažu uz pisanu ponudu dostavljaju se u izvorniku ili preslici.

IV) ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude s popratnom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARAJ –NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA“.

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 20. travnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V) ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine za davanje u zakup zemljišta.

U slučaju da su 2 (dva) ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos zakupnine za davanje u zakup zemljišta, provest će se usmeno javno nadmetanje sukladno članku 9. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/15).

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

VI) OSTALO

Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, na kontakt broj: 051/209-075, ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9 do 12 sati te utorkom od 13 do 17 sati.

 

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 944-15/20-01/02
URBROJ: 2170-07-03-21-8

 

 

 

 

 

Preuzmite dokumente

Obrazac- ponuda na natječaj zakup zemljišta doc | OBRAZAC-ponuda-na-natjecaj-zakup-zemljista.doc | 35,50 KB