SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 5. listopada 2018. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. i 6. stavka 1. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 02/15) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena KLASA: 022-06/18-01/2, URBROJ: 2170-07-03-18-320 od 25. rujna 2018. godine, Općina Kostrena dana 27. rujna 2018. objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta označenog kao k.č. broj 934/1, k.č. broj 934/9 i k.č. broj 934/10,
sve u k.o. Kostrena-Barbara

A) Predmet natječaja

Davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena kako slijedi:

Nekretnine označene kao k.č. broj 934/1 od 789 m2, k.č. broj 934/9 od 780 m2 i k.č. broj 934/10 od 723 m2, sve u k.o. Kostrena – Barbara, radi korištenja istih za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.

Početni iznos zakupa iznosi 10,00 EUR/m2 godišnje uvećano za porez na dodanu vrijednost (PDV).

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 8 /osam/ mjeseci.

 

B) Uvjeti natječaja

I. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
  • OIB ponuditelja,
  • kontakt broj,
  • oznaku zemljišta (katastarska općina i brojeve katastarskih čestica za koje se ponuda podnosi), s napomenom da se ponuda podnosi isključivo skupno za sva zemljišta naznačena ovim natječajem,
  • izjavu o iznosu ponuđene zakupnine (ne može biti niža od objavljene),
  • dokaz o uplaćenom garantnom pologu u iznosu od 1.000,00 kuna koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom uplate: „Garantni polog za zakup zemljišta k.č. broj 934/1, k.č. broj 934/9 i k.č. broj 934/10 u k.o. Kostrena-Barbara“,
  • broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa.

 

II. Uz ponudu se obvezno prilaže:

  • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvod iz registra za pravne osobe,
  • ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike (izvornik ili ovjerena preslika) ne stariji od 15 (petnaest) dana,
  • potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Kostrena.  

 

III. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji s kojima Općina Kostrena vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 12. listopada 2018. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natječaj za davanje u zakup smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te istu cijenu zakupnine, provest će se usmeno javno nadmetanje odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.

VI. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

VII. Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Kostrena zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje potpisom ugovora prihvatiti opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/15) kao i stvarno stanje zemljišta koje se daje u zakup.

VIII. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, garantni polog se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dok se garantni polog ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u zakupninu.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

IX. Zemljište se daje u zakup u viđenom stanju uz obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da nakon isteka zakupa isto oslobodi od stvari i osoba te ga vrati u prvobitno stanje.

X. Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine.

Zakupnina za ostale godine zakupa plaća se mjesečno.

XI. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

XII. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 3 te na telefon broj 051/209-072 u vremenu od 9 do 12 sati.

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-03/18-01/13
URBROJ: 2170-07-03-18-6