SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 24. listopada 2022. godine u 23:59 sati.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/22-03/2, URBROJ: 2170-22-03-22-314 od 5. listopada 2022. godine Općina Kostrena dana 7. listopada 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

 1. OPĆI UVJETI

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju redoviti učenici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i redovni studenti koji pohađaju redoviti studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske te koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

–           da su državljani Republike Hrvatske

–           da imaju prebivalište na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci prije dana objave predmetnog natječaja za dodjelu stipendija

–           osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim ili privremenim boravkom na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci prije dana objave predmetnog natječaja za dodjelu stipendija

–           da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi

–           iznimno, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti učenik, odnosno student koji ima prebivalište u Općini Kostrena kraće od 6 (šest) mjeseci prije dana objave predmetnog natječaja za dodjelu stipendija, ako je u Kostrenu doselio s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste on ili njegova obitelj u navedenom periodu stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju, a što dokazuju valjanom dokumentacijom.

Pravo na dodjelu stipendije NE OSTVARUJE učenik, odnosno student:

–           koji se obrazuje uz rad

–           koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski sveučilišni studij

–           koji ima status apsolventa

–           koji upisuje ponovno istu godinu školovanja/studija, osim u slučaju opravdanih medicinskih razloga (teška bolest, duži boravak u bolnici i sl. što se dokazuje valjanom medicinskom dokumentacijom)

–           koji ima upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2022./2023.

 1. KATEGORIJE STIPENDIJE TE KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA

II.a.  STIPENDIJE IZVRSNOSTI

–    za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50

–    za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50

–    za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,00 i ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova.

II.b.  STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

–  za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00

–  za studente prve godine studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00

–  za studente druge i viših godina studija: da su redovni studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 3,00 i ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova.

U školskoj/akademskoj godini dodjeljuju se do 2 (dvije) učeničke i do 3 (tri) studentske stipendije za deficitarna zanimanja. U slučaju zaprimanja više prijava od propisanog broja, kriterij za dodjelu stipendije bit će viši prosjek ocjena.

–    stipendiraju se učenici sljedećih struka:

 • građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska, metaloprerađivačka, ugostiteljsko-turistička, kemijsko-tehničke struke

–    stipendiraju se studenti sljedećih studija:

 • stručni studij: sestrinstvo i primaljstvo, sveučilišni studij: logopedija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, psihologija, rehabilitacija, fizioterapija

II. c. STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

– za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i da je zajedničko kućanstvo učenika:

 • korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
 • korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena

-za studente: da su redovni studenti i da je zajedničko kućanstvo studenta:

 • korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
 • korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Uz ispunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kratak životopis podnositelja
 • izjavu podnositelja prijave da je/nije korisnik kredita ili stipendije po bilo kojem drugom osnovu ovjerenu kod javnog bilježnika
 • izvornik uvjerenja o upisu u školu ili fakultet
 • izvornik ili preslika svjedodžbe iz prethodne školske godine ovjerena kod javnog bilježnika za učenike, odnosno studente prve godine studija/izvornik ili ovjerena preslika potvrde o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova iz prethodne akademske godine ili elektronički prijepis ocjena putem usluge „e-Razmjena studentskih ocjena“ za studente
 • IBAN žiro računa podnositelja prijave, preslika kartice ili ugovora s bankom

Prijave se najkasnije do 24. listopada 2022. godine dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima 2022./2023.”.  

Prijava se može podnijeti samo za jednu kategoriju stipendija.

Prijava se smatra valjanom ukoliko je podnesena u propisanom roku s potpunom dokumentacijom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno ako je izvornik dokumenta na stranom jeziku obavezan je prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i/ili potpunu prijavu, ili ne ispunjava uvjete iz predmetnog natječaja ne smatra se kandidatom na natječaju.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju između korisnika i Općine Kostrena.

Korisnik stipendije dužan je tijekom školske/akademske godine u kojoj prima stipendiju odraditi društveno koristan rad u trajanju od 20 (dvadeset) sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Vranić, dipl. iur

Preuzmite dokumente

Javni natječaj za dodjelu stipendija uč./st. u šk./ak. godini 2022./2023. pdf | JAVNI-NATJECAJ-ZA-DODJELU-STIPENDIJA-2022-2023.pdf | 276,80 KB
Prijavni obrazac stipendije pdf | Kprijavni-obrazac-STIPENDIJE-2022-2023.pdf | 3,36 MB