SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Natječaji i pozivi Novosti

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/23-03/2, URBROJ: 2170-22-03-23-318 od 3. listopada 2023. godine Općina Kostrena dana 9. listopada 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

I. OPĆI UVJETI

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju redoviti učenici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i redoviti studenti koji pohađaju redoviti studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 –           da su državljani Republike Hrvatske
–           da imaju prebivalište na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci prije dana objave Natječaja za dodjelu stipendija
–           osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim ili privremenim boravkom na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci prije dana objave  Natječaja za dodjelu stipendija
–           da nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi
–           iznimno, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti učenik, odnosno student koji ima prebivalište u Općini Kostrena kraće od 6 (šest) mjeseci prije dana objave  Natječaja za dodjelu stipendija, ako je u Kostrenu doselio s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste on ili njegova obitelj u navedenom periodu stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju, a što dokazuju valjanom dokumentacijom.

Pravo na dodjelu stipendije NE OSTVARUJE učenik, odnosno student:
–           koji se obrazuje uz rad
–           koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski sveučilišni studij
–           koji ima status apsolventa
–           koji upisuje ponovno istu godinu školovanja/studija, osim u slučaju opravdanih medicinskih razloga (teška bolest, duži boravak u bolnici i sl. što se dokazuje valjanom medicinskom dokumentacijom)
–           koji ima upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2023./2024.

II. KATEGORIJE STIPENDIJE TE KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA 

II.a.  STIPENDIJE IZVRSNOSTI

–    za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
–    za studente prve godine studija: da su redoviti studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,50
–    za studente druge i viših godina studija: da su redoviti studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 4,00 i ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova.

II.b.  STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

–  za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00
–  za studente prve godine studija: da su redoviti studenti s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,00
–  za studente druge i viših godina studija: da su redoviti studenti s prosjekom ocjena iz prethodne akademske godine najmanje 3,00 i ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova.

Prethodnom školskom/akademskom godinom smatra se godina koja prethodi godini za koju se raspisuje Natječaj.

U školskoj/akademskoj godini dodjeljuju se do 2 (dvije) učeničke i do 3 (tri) studentske stipendije za deficitarna zanimanja. U slučaju da se za stipendiranje deficitarnog zanimanja prijavljuje više kandidata od broja stipendija koji se dodjeljuje, kriterij za dodjelu stipendije bit će viši prosjek ocjena. Također, prednost kod dodjele stipendija imaju stipendisti koji su od strane Općine Kostrena u prethodnoj godini primali stipendiju za deficitarno zanimanje, pod uvjetom da je stipendirano zanimanje i dalje deficitarno sukladno Odluci Općinskog načelnika.

–    stipendiraju se učenici sljedećih struka:

 • građevinsko-obrtnička, strojarsko-industrijska, elektro-industrijska, medicinska (smjer: medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege), metaloprerađivačka, ugostiteljsko-turistička, kemijsko-tehničke struke

–    stipendiraju se studenti sljedećih studija:

 • stručni studij: sestrinstvo i primaljstvo,
 • sveučilišni studij: logopedija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna pedagogija, psihologija, rehabilitacija, matematika (smjer: nastavnički)

II.c. STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

– za učenike: da su redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i da je zajedničko kućanstvo učenika:

 • korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
 • korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena

-za studente: da su redoviti studenti i da je zajedničko kućanstvo studenta:

 • korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili
 • korisnik prava iz socijalnog programa Općine po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci kojom se uređuju prava socijalne skrbi na području Općine Kostrena

III. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Uz ispunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kratak životopis podnositelja
 • izjavu podnositelja prijave da je/nije korisnik kredita ili stipendije po bilo kojem drugom osnovu ovjerenu kod javnog bilježnika
 • izvornik uvjerenja o upisu u školu ili fakultet
 • izvornik ili preslika svjedodžbe iz prethodne školske godine ovjerena kod javnog bilježnika za učenike, odnosno studente prve godine studija/izvornik ili ovjerena preslika potvrde o prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova iz prethodne akademske godine ili elektronički prijepis ocjena putem usluge „e-Razmjena studentskih ocjena“ za studente
 • IBAN žiro računa podnositelja prijave, preslika kartice ili ugovora s bankom

Prijave se najkasnije do 31. listopada 2023. godine dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:

 • Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima 2023./2024.”.  

Prijava se može podnijeti samo za jednu kategoriju stipendija.

Prijava se smatra valjanom ukoliko je podnesena u propisanom roku s potpunom dokumentacijom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno ako je izvornik dokumenta na stranom jeziku obavezan je prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i/ili potpunu prijavu, ili ne ispunjava uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom na natječaju.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju između korisnika i Općine Kostrena. Za maloljetnog korisnika stipendije ugovor zaključuje njegov zakonski zastupnik.

Korisnik stipendije dužan je tijekom školske/akademske godine u kojoj prima stipendiju odraditi društveno koristan rad u trajanju od 20 (dvadeset) sati.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                             Dražen Vranić, dipl. iur.

Preuzmite dokumente

Prijavni obrazac pdf | prijavni-obrazac-stipendije-2023-2024.pdf | 258,16 KB

Vezane objave