SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OBRAZOVANJA U OPĆINI KOSTRENA U 2021. GODINI

Javne potrebe Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 17. ožujka 2021. godine.

 

 1. Predmet ovog natječaja je (su)financiranje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u  Općini Kostrena u 2021. godini.

 

 1. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju povećanje standarda učenika Osnovne škole Kostrena i polaznika Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, kao i programima izvan navedenih ustanova, a koji omogućavaju razvoj novih vještina i stjecanje znanja djece mještana Kostrene i to kroz sljedeće aktivnosti:
 • sudjelovanje na smotrama i natjecanjima
 • sudjelovanje na maškaranim događanjima
 • programi prevencije nasilja i zlostavljanja djece
 • projekti uspostavljanja mira, nenasilja, tolerancije i međukulturnog dijaloga
 • njegovanje kostrenskih običaja i tradicije
 • izdavanje školskog lista
 • obogaćenje knjižnog fonda
 • izviđačke aktivnosti
 • programi podizanja učeničkog standarda
 • programi rane intervencije kod predškolske djece
 • programi podizanja standarda predškolskog odgoja
 • programi za obrazovanje i promociju tehničke kulture
 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 160.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 90.000,00 kuna.

 

 1. Pravo podnošenja prijedloga  na natječaj imaju  udruge upisane u Registar udruga, klubovi, ustanove, organizacije te pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci, tijekom kalendarske 2021. godine. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

 1. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

 

 1. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga
 • kopije ugovora o volontiranju, ako je primjenjivo
 • ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru Prijavitelj je dužan ishoditi suglasnost od Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša prije potpisivanja Ugovora.
  Natječajna dokumentacija preuzima se na službenim mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.
 1. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 17. ožujka 2021. godine.

Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU  OBRAZOVANJA U OPĆINI KOSTRENA U 2021. GODINI“ zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja.”

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Kostrena

Sv. Lucija 38

51221 Kostrena

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave koje ne pristignu u roku za prvi krug natječaja prebacuju se u idući krug natječaja. Nepravovremene prijave koje su poslan izvan roka za drugi krug natječaja neće se razmatrati.

 

 1. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

 

                                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                          Dražen Vranić, dipl.iur.

 

Preuzmite dokumente

Upute za prijavitelje doc | Upute-za-prijavitelje-obrazovanje-1.doc | 122,00 KB
Obrazac 1- Opis programa doc | Obrazac-1-Opis-programa-obrazovanje.doc | 184,00 KB
Obrazac 2- Proračun programa xls | Obrazac-2-Proracun-projekta-obrazovanje.xls | 52,00 KB
Obrazac 3- Popis priloga i administrativnih uvjeta doc | Obrazac-3-Popis-priloga-i-administrativnih-uvjeta-obrazovanje.doc | 73,00 KB
Obrazac 4- Procjena kvalitete prijave doc | Obrazac-4-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-obrazovanje.doc | 101,00 KB
Obrazac 5- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja doc | Obrazac-5-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.doc | 40,00 KB
Obrazac 6- Ugovor doc | Obrazac-6-Ugovor-o-financiranju-obrazovanje-2021.doc | 69,00 KB
Obrazac 7- Opisni izvještaj projekta doc | Obrazac-7-Opisni-izvjestaj-projekta-obrazovanje-2021.doc | 76,50 KB
Obrazac 8- Financijski izvještaj projekta xls | Obrazac-8-Financijski-izvjestaj-projekta-obrazovanje-2021.xls | 47,50 KB
Obrazac 9- Izjava o partnerstvu doc | Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-obrazovanje-2021.doc | 39,00 KB