SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena u 2023. godini

Javne potrebe Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 27. veljače 2023. godine.

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 27. veljače 2023. godine.

(1)     Predmet ovog Natječaja je pružanje financijske podrške udrugama i njihovim programima/projektima u području obrazovanja.

(2)    Prilikom odabira, prednost će se dati onim programima/projektima koji svojim sadržajem omogućuju povećanje standarda učenika Osnovne škole Kostrena i polaznika Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, kao i programima/projektima izvan navedenih ustanova, a koji omogućavaju razvoj novih vještina i stjecanje znanja djece mještana Kostrene i to kroz sljedeće aktivnosti:

 • sudjelovanje na smotrama i natjecanjima
 • sudjelovanje na maškaranim događanjima
 • programi prevencije nasilja i zlostavljanja djece
 • projekti uspostavljanja mira, nenasilja, tolerancije i međukulturnog dijaloga
 • njegovanje kostrenskih običaja i tradicije
 • izdavanje školskog lista
 • obogaćenje knjižnog fonda
 • izviđačke aktivnosti
 • programi podizanja učeničkog standarda
 • programi rane intervencije kod predškolske djece
 • programi podizanja standarda predškolskog odgoja
 • programi za obrazovanje i promociju tehničke kulture

(3)     Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 23.890,00 €/179.999,21 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 400,00 €/3.013,80 kn, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 12.000,00 €/90.414,00 kn.

(4)     Pravo podnošenja prijedloga programa/projekta na Natječaj imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (klubovi, ustanove, zaklade i sl.) upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar neprofitnih organizacija te koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Kostrena ili se programi/projekti većinskim dijelom provode na području Općine Kostrena.

Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 (dvanaest) mjeseci tijekom kalendarske 2023. godine.

(5)     Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja.

(6)     Prijavitelji na Natječaj obvezno prilažu:

– opis projekta, Obrazac 1

– proračun projekta, Obrazac 2

– Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5

– Uvjerenje osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan Natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)

+ te ako je primjenjivo dodatno je potrebno dostaviti:

– Izjavu o partnerstvu, Obrazac 9

kopije ugovora o volontiranju

Ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru, prijavitelj je dužan      prethodno zatražiti i priložiti suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno         planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena.

(7)     Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

(8)  Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr, najkasnije do 17. veljače 2023. godine.

(9) Prijavitelj kojem se odobre financijska sredstva dužan je prije potpisivanja ugovora dostaviti potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnove javnih davanja. Potvrda mora biti izdana unutar roka od posljednjeg dana za dostavu prijava na Natječaj do dana sklapanja ugovora.

(10)   Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 27. veljače 2023. godine.

(11)    Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, putem dostavljača, elektronskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice, odnosno u naslove e-maila potrebno je istaknuti naziv Natječaja: „Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja  u Općini Kostrena u 2023. godini” zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja.

Prijave se elektronskim putem šalju na e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr, ili preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena.

(12)   Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

(13)   Prijavitelje će se nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava elektronskim putem obavijestiti o rezultatu Natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl. iur.

KLASA: 402-01/23-03/02

URBROJ: 2170-22-04-23-1

 

Preuzmite dokumente

Odluka o dodjeli sredstava OBRAZOVANJE pdf | Odluka-o-dodjeli-sredstava-OBRAZOVANJE-2023.pdf | 257,10 KB
1 Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Kostrena pdf | 1-Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Opcine-Kostrena-1.pdf | 72,46 KB
2 Tekst javnog natječaja OBRAZOVANJE 2023 pdf | 2-tekst-JN-OBRAZOVANJE-2023-–-kopija.pdf | 334,26 KB
3 UPUTE ZA PRIJAVITELJE OBRAZOVANJE 2023 pdf | 3-UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-OBRAZOVANJE-2023.pdf | 548,79 KB
4.1 Obrazac 1 OPISNI obrazovanje 2023 doc | 4.1-Obrazac1-OPISNI-OBRAZOVANJE-2023.doc | 624,00 KB
4.2 Obrazac 2 PRORAČUN Obrazovanje 2023 xls | 4.2-Obrazac2-PRORACUN-OBRAZOVANJE-2023-1.xls | 50,50 KB
5 Popis priloga i administrativna provjera Obrazovanje 2023 doc | 5-POPIS-PRILOGA-i-administrativna-provjera-OBRAZOVANJE-2023-–-kopija.doc | 1,19 MB
6 Obrazac 3 OCJENA KVALITETE Obrazovanje 2023 doc | 6-Obrazac3-OCJENA-KVALITETE-OBRAZOVANJE-2023.doc | 1,24 MB
7 Obrazac 4 Izjava dvostruko financiranje Obrazovanje 2023 doc | 7-Obrazac4-Izjava-DVOSTRUKO-FINANCIRANJE-OBRAZOVANJE-2023-–-kopija.doc | 41,50 KB
8 Obrazac 9 Izjava o partnerstvu Obrazovanje 2023 doc | 8-Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-OBRAZOVANJE-2023-–-kopija.doc | 39,00 KB
9 Obrazac 6 Ugovor Obrazovanje 2023 doc | 9-Obrazac-6-Ugovor-OBRAZOVANJE-2023.doc | 72,00 KB
10.1 Obrazac 7 OPISNI IZVJEŠTAJ Obrazovanje 2023 doc | 10.1-Obrazac7-Opisni-izvjestaj-OBRAZOVANJE-2023.doc | 77,50 KB
10.2 Obrazac 8, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ, Obrazovanje 2023 xls | 10.2-Obrazac8-Financijski-izvjestaj-OOBRAZOVANJE-2023.xls | 47,50 KB