SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2023. godini

Javne potrebe Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 27. veljače 2023. godine.

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 27. veljače 2023. godine.

(1)      Predmet ovog Natječaja je pružanje financijske podrške udrugama i njihovim programima/projektima u području kulture.

(2)     Prilikom odabira prednost će se dati onim programima/projektima koji svojim sadržajem pridonose zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika podupiranjem kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te poboljšanju turističke ponude i to kroz sljedeća prioritetna područja:

– njegovanje folklorne baštine

– pomoračka tradicija

– očuvanje i njegovanje čakavskog govora i tradicije Kostrene

– očuvanje tradicije maškara

– glazbeno-scenska djelatnost

– likovno stvaralaštvo

– organizacija događanja u cilju povećanja turističke ponude.

(3)     Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 60.000,00 €/452.070,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 400,00 €/3.013,80 kn, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 13.000,00 €/97.948,50 kn.

(4)    Pravo podnošenja prijedloga programa/projekta na Natječaj imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (klubovi, ustanove, zaklade i sl.) upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar neprofitnih organizacija te koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Kostrena ili se programi/projekti većinskim dijelom provode na području Općine Kostrena.

Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 (dvanaest) mjeseci tijekom kalendarske 2023. godine.

(5)     Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja.

(6)     Prijavitelji na Natječaj obvezno prilažu:

– opis projekta, Obrazac 1

– proračun projekta, Obrazac 2

– Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5

– Uvjerenje osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan Natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)

+ te ako je primjenjivo dodatno je potrebno dostaviti:

– Izjavu o partnerstvu, Obrazac 9

kopije ugovora o volontiranju

Ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru, prijavitelj je dužan      prethodno zatražiti i priložiti suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena.

(7)     Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

(8)     Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr, najkasnije do 17. veljače 2023. godine.

(9)     Prijavitelj kojem se odobre financijska sredstva dužan je prije potpisivanja ugovora dostaviti potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnove javnih davanja. Potvrda mora biti izdana unutar roka od posljednjeg dana za dostavu prijava na Natječaj do dana sklapanja ugovora.

(10)   Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 27. veljače 2023. godine.

(11)    Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, putem dostavljača, elektronskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice, odnosno u naslove e-maila potrebno je istaknuti naziv Natječaja: „Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanje kulture u Općini Kostrena u 2023. godini” zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja.

Prijave se elektronskim putem šalju na e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr, ili preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena.

(12) Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

(13)   Prijavitelje će se nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava elektronskim putem obavijestiti o rezultatu Natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl. iur.

KLASA: 402-01/23-03/01

URBROJ: 2170-22-04-23-1

Preuzmite dokumente

Odluka o dodjeli sredstava 2023 pdf | Odluka-o-fin.-javnih-potreba-u-KULTURI-2023.pdf | 326,22 KB
1 Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Kostrena pdf | 1-Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Opcine-Kostrena.pdf | 72,46 KB
2 JAVNI NATJEČAJ tekst pdf | 2-tekst-JN-Kultura-2023.pdf | 266,58 KB
3 Upute za prijavitelje Kultura 2023 pdf | 3-UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-KULTURA-2023.pdf | 544,14 KB
4.1 Obrazac 1 OPISNI Kultura 2023 doc | 4.1-Obrazac1-OPISNI-KULTURA-2023.doc | 624,00 KB
4.2 Obrazac 2 PRORAČUN Kultura 2023 xls | 4.2-Obrazac2-PRORACUN-KULTURA-2023-1.xls | 50,50 KB
5 Popis priloga i administrativna provjera Kultura 2023 doc | 5-POPIS-PRILOGA-i-administrativna-provjera-KULTURA-2023.doc | 1,19 MB
6 Obrazac 3 OCJENA KVALITETE Kultura 2023 doc | 6-Obrazac3-OCJENA-KVALITETE-KULTURA-2023.doc | 1,24 MB
7 Obrazac 4 Izjava dvostruko financiranje Kultura 2023 doc | 7-Obrazac4-Izjava-DVOSTRUKO-FINANCIRANJE-KULTURA-2023.doc | 41,50 KB
8 Obrazac 9 Izjava o partnerstvu Kultura 2023 doc | 8-Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-KULTURA-2023.doc | 39,00 KB
9 Obrazac 6 Ugovor Kultura doc | 9-Obrazac-6-Ugovor-KULTURA-2023.doc | 72,00 KB
10.1 Obrazac 7 OPISNI IZVJEŠTAJ Kultura 2023 doc | 10.1-Obrazac7-Opisni-izvjestaj-KULTURA-2023.doc | 77,50 KB
10.2 Obrazac 8 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ Kultura 2023 xls | 10.2-Obrazac8-Financijski-izvjestaj-KULTURA-2023-1.xls | 47,50 KB
Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu pdf | Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2023.-godinu.pdf | 329,52 KB