SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2023. godini

Javne potrebe Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 13. ožujka 2023. godine u 23:59 sati.

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 13. ožujka 2023. godine.

(1) Predmet ovog Natječaja je pružanje financijske podrške udrugama i njihovim programima/projektima
u području socijalne skrbi.

(2) Prilikom odabira prednost će se dati onim programima/projektima koji svojim sadržajem omogućuju
inkluziju ranjivih skupina u društvo te pružaju viši standard socijalne zaštite od onog koji svojima
programima osigurava država, čime se stvaraju osnovni preduvjeti za kvalitetniji život kako pojedinca
tako i obitelji i to kroz sljedeća prioritetna područja:
– programi namijenjeni starijim osobama
– programi za osobe i djecu s teškoćama u razvoju
– programi namijenjeni socijalnoj integraciji ranjivih skupina
– programi jačanja volonterstva u području socijalne skrbi
– programi jačanja međugeneracijske solidarnosti

(3) Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 13.280,00 €/100.058,16 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom
programu/projektu je 400,00 €/3.013,80 kn, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je
8.000,00 €/60.276,00 kn.

(4) Pravo podnošenja prijedloga programa/projekta na Natječaj imaju udruge i druge organizacije civilnog
društva (klubovi, ustanove, zaklade i sl.) upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući
registar i Registar neprofitnih organizacija te koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine
Kostrena ili se programi/projekti većinskim dijelom provode na području Općine Kostrena.
Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba
imati zasebnu pristupnicu. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar prioritetnih
područja Natječaja. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 (dvanaest) mjeseci tijekom
kalendarske 2023. godine.

(5) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj
detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda
dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o
dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja.

(6) Prijavitelji na Natječaj obvezno prilažu:
– opis projekta, Obrazac 1
– proračun projekta, Obrazac 2
– Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
– Uvjerenje osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta da se ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu
koja prethodi godini u kojoj je raspisan Natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)
+ te ako je primjenjivo dodatno je potrebno dostaviti:
– Izjavu o partnerstvu, Obrazac 9
– kopije ugovora o volontiranju
Ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru, prijavitelj je dužan
prethodno zatražiti i priložiti suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena.

(7) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na
računalu koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine
Kostrena: www.kostrena.hr.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu
elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr, najkasnije do 3. ožujka 2023. godine.

(9) Prijavitelj kojem se odobre financijska sredstva dužan je prije potpisivanja ugovora dostaviti potvrdu
Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnove
javnih davanja. Potvrda mora biti izdana unutar roka od posljednjeg dana za dostavu prijava na
Natječaj do dana sklapanja ugovora.

(10) Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je
13. ožujka 2023. godine.

(11) Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, putem dostavljača, elektronskim putem ili
osobno u zatvorenoj omotnici (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice, odnosno u naslove
e-maila potrebno je istaknuti naziv Natječaja: „Javni natječaj za financiranje programa i projekata za
zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2023. godini” zajedno s
punim nazivom i adresom prijavitelja.
Prijave se elektronskim putem šalju na e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr, ili preporučeno
poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena.

(12) Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Natječaja.

(13) Prijavitelje će se nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava elektronskim putem obavijestiti o
rezultatu Natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Vranić, dipl. iur.

Preuzmite dokumente

1 Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Kostrena pdf | Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Opcine-Kostrena-1.pdf | 72,46 KB
2 tekst Javnog natječaja SOCIJALNA SKRB pdf | 2-tekst-JN-Socijalna-skrb-2023.pdf | 268,83 KB
3 Upute za prijavitelje SOCIJALNA SKRB pdf | 3-UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-SOCIJALNA-SKRB-2023.pdf | 556,12 KB
4.1 Obrazac1 OPISNI SOCIJALNA SKRB doc | 4.1-Obrazac1-OPISNI-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 624,50 KB
4.2 Obrazac2 PRORAČUN SOCIJALNA SKRB xls | 4.2-Obrazac2-PRORACUN-SOCIJALNA-SKRB-2023-1.xls | 50,50 KB
5 POPIS PRILOGA i adm. provjera SOCIJALNA SKRB doc | 5-POPIS-PRILOGA-i-administrativna-provjera-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 1,19 MB
6 Obrazac3 ocjena kvalitete SOCIJALNA SKRB doc | 6-Obrazac3-OCJENA-KVALITETE-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 1,24 MB
7 Obrazac 4 Izjava dvostruko fin. SOCIJALNA SKRB doc | 7-Obrazac4-Izjava-DVOSTRUKO-FINANCIRANJE-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 41,50 KB
8 Obrazac5 Izjava o partnerstvu SOCIJALNA SKRB doc | 8-Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 39,00 KB
9 Obrazac 6 Ugovor SOCIJALNA SKRB doc | 9-Obrazac-6-Ugovor-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 72,00 KB
10.1 Obrazac7 Opisni izvještaj SOCIJALNA SKRB doc | 10.1-Obrazac7-Opisni-izvjestaj-SOCIJALNA-SKRB-2023.doc | 77,50 KB
10.2 Obrazac8 Financijski izvještaj SOCIJALNA SKRB xls | 10.2-Obrazac8-Financijski-izvjestaj-SOCIJALNA-SKRB-2023-1.xls | 47,50 KB