SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2021. GODINI- DRUGI KRUG

Javne potrebe Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. srpnja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa drugog kruga Natječaja je 16.  srpnja 2021. godine. 

 1. Predmet ovog natječaja je (su)financiranje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba za održivi razvoj u Općini Kostrena u 2021. godini.
 1. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem promiču, potču i unapređuju održivi razvoj i to kroz sljedeća prioritetna područja:
 • edukacija mještana i jačanje svijesti o važnosti održivog razvoja
 • promoviranje zdravog načina života
 • program ekološko – edukativnih radionica
 • ekološke akcije i zaštita okoliša.
 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 125.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 60.000,00 kuna.

Ukupno nakon provedenog prvog kruga natječaja dodijeljena su sredstva u iznosu od 94.000,00 kn. Za drugi krug Natječaja raspoloživa srestva su u iznosu od 31.000,00 kn.  

 1. Pravo podnošenja prijedloga  na natječaj imaju  udruge upisane u Registar udruga, klubovi, ustanove, organizacije te pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci, tijekom kalendarske 2021. godine.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 1. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

 1. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga
 • kopije ugovora o volontiranju, ako je primjenjivo
 • ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru Prijavitelj je dužan ishoditi suglasnost od Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša prije potpisivanja Ugovora.

Natječajna dokumentacija preuzima se na službenim mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

 

 1. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana zaključno do 22. veljače 2021. godine za prvi krug natječaja te 16. srpnja 2021. godine za drugi krug natječaja.

Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA ZA ODŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2021. GODINI“ zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja.”

 

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Kostrena

Sv. Lucija 38

51221 Kostrena

 

Nepotpune i nepravovremene prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

 1. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

 

 

                                                                                                                Općinski načelnik

 

                                                                                                            Dražen Vranić, dipl.iur.

 

Preuzmite dokumente

Dodijeljena sredstva- prvi krug pdf | 03._Odluka_-_financiranje_javnih_potreba_-_dodjela_sredstava_-_odrzivi_razvoj.pdf | 423,59 KB
Upute za prijavitelje doc | Upute-za-prijavitelje-odrzivi-razvoj-2021-2.doc | 123,00 KB
Obrazac 1, Opis programa doc | Obrazac-1-Opis-programa-ODRZIVI-RAZVOJ-.doc | 184,00 KB
Obrazac 2, Proračun projekta xls | Obrazac-2-Proracun-projekta-odrzivi-razvoj.xls | 51,50 KB
Obrazac 3, Popis priloga i administrativnih uvjeta doc | Obrazac-3-Popis-priloga-i-administrativnih-uvjeta-OR.doc | 73,00 KB
Obrazac 4, Procjena kvalitete prijave doc | Obrazac-4-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-odrzivi-razvoj-2021.doc | 100,50 KB
Obrazac 5, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja doc | Obrazac-5-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-1.doc | 40,00 KB
Obrazac 6, Ugovor doc | Obrazac-6-Ugovor-o-financiranju-odrzivi-razvoj-2021.doc | 69,00 KB
Obrazac 7, Opisni izvještaj doc | Obrazac-7-Opisni-izvjestaj-projekta-odrzivi-razvoj-2021.doc | 76,50 KB
Obrazac 8, Financijski izvještaj xls | Obrazac-8-Financijski-izvjestaj-projekta-ODRZIVI-RAZVOJ-2021.xls | 47,50 KB
Obrazac 9, Izjava o partnerstvu doc | Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-ODRZIVI-RAZVOJ-2021.doc | 39,00 KB