SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 15. svibnja 2023. godine u 23:59 sati.

          REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA KOSTRENA
               Općinski načelnik  

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 2170-22-03-23-2
Kostrena, 27. travnja 2023. godine

Temeljem odredbi članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Općinski načelnik Općine Kostrena raspisuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J 

 za imenovanje PROČELNIKA/ PROČELNICE UPRAVNOG ODJELA
ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU OPĆINE KOSTRENA
1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme

uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Posebni uvjeti:

 • magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
 • položen državni ispit.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze sukladno članku 103. istog Zakona. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 47. stavka 1. Zakona civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 84/21) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze sukladno članku 49. istog Zakona. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/dužne su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni/dužne su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • izvornik/presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice),
 • dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl., iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 • dokaz o položenom državnom ispitu (presliku uvjerenja, odnosno svjedodžbe),
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit, uz uvjet da se ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.

Kandidati / kandidatkinje prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Kostrena, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja. Općina Kostrena će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 • Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena – NE OTVARATI˝

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Zadržava se pravo u svakom trenutku poništiti javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Općinski načelnik
Dražen Vranić, dipl. iur. v.r.

Preuzmite dokumente

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu pdf | Javni-natjecaj-za-imenovanje-procelnika-procelnice-Opcina-Kostrena-.pdf | 211,08 KB
Upute i obavijesti kandidatima-kandidatkinjama koji podnose prijavu na javni natječaj za imenovanje pdf | UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-kandidatkinjama-koji-podnose-prijavu-na-javni-natjecaj-za-imenovanje.pdf | 181,24 KB
Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti pdf | Pravila-i-postupak.pdf | 141,44 KB
Poziv na pisano testiranje pdf | POZIV-pisano-testiranje-1.pdf | 185,02 KB
Obavijest o imenovanju pdf | Obavijest-o-imenovanju.pdf | 144,24 KB