SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 k.o. Kostrena-Barbara

Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. prosinca 2019. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/09 i 8/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena KLASA: 022-06/19-01/2 URBROJ: 2170-07-03-19-387 od 12. studenog 2019. godine, Općina Kostrena dana 2. prosinca 2019. godine objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360,
k.o. Kostrena-Barbara

A) Predmet natječaja

1) Osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine Kostrena označenoj kao k.č. broj 1360 ukupne površine od 7790 m², k.o. Kostrena-Barbara, u površini služnosti kabelskog voda od 26 m² te površini služnosti oborinske kanalizacija od 645 m² radi povezivanja trafostanice T-400 s trafostanicama T-376 i T-384 u Rafineriji nafte Rijeka sukladno glavnom projektu zajedničke oznake DB1484 izrađenom od strane društva DALEKOVOD PROJEKT d.o.o., Marijana Čavića 4, Zagreb.

2) Početni iznos umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine, odnosno naknade za osnivanje prava služnosti iznosi 25.926,78 kuna.

3) Ugovor o osnivanju prava služnosti sklapa se na neodređeno vrijeme, dok ima opravdanu svrhu.

B) Uvjeti natječaja

I. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
  • OIB ponuditelja,
  • kontakt broj,
  • oznaku nekretnine,
  • izjavu o iznosu ponuđene naknade za osnivanje prava služnosti (ne može biti niža od 25.926,78 kuna),
  • dokaz o uplaćenom garantnom pologu u iznosu od 1.000,00 kuna koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model HR 68, Poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom uplate: „Garantni polog za osnivanje prava služnosti k.č. broj 1360, k.o. Kostrena-Barbara“,
  • IBAN broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa

II.  Uz ponudu obvezno se prilaže:

 

  • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,
  • ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike (izvornik ili ovjerena preslika),
  • potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Kostrena.    

 

III. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 17. prosinca 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos naknade za osnivanje prava služnosti.

Natječaj za osnivanje prava služnosti smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos naknade za osnivanje prava služnosti, provest će se usmeno javno nadmetanje odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu.

VI. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

VII. Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Kostrena zaključiti ugovor o osnivanju prava služnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti odredbe o načinu, uvjetima i postupku prodaje i drugih oblika raspolaganja nekretnina propisanih Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/09 i 8/10) kao i stvarno stanje nekretnine na kojoj se osniva pravo služnosti.

VIII. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, garantni polog vraća se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, dok se garantni polog ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u naknadu za osnivanje prava služnosti.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti, isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

IX. Nekretnina se daje u služnost u viđenom stanju.

X. Naknada za osnivanje prava služnosti, odnosno iznos umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine plaća se u jednokratnom iznosu.

XI. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

XII. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 3 te na telefon broj 051/209-072 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

                                                                                          OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 944-17/19-01/04
URBROJ: 2170-07-03-19-9