SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje služnosti kolnog prolaza i provoza na novoformiranoj k.č. broj 5536/6 u površini od 41 m2 k.o. Kostrena-Lucija (vlasništvo Općine Kostrena) u svrhu kolnog prilaza i provoza na novoformiranu 2847/3 k.o. Kostrena-Lucija

Natječaji i pozivi

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/09 i 8/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena KLASA:022-06/20-01/2 , URBROJ: 2170-07-03-20-152 od 07. svibnja 2020. godine, Općina Kostrena dana 20. svibnja 2020. godine objavila je

 

     J A V N I   N A T J E Č A J

za osnivanje služnosti kolnog prolaza i provoza na novoformiranoj k.č. broj 5536/6 u površini od 41 m2  k.o. Kostrena-Lucija (vlasništvo Općine Kostrena) u svrhu kolnog prilaza i provoza na novoformiranu  2847/3 k.o. Kostrena-Lucija

A) Predmet natječaja

Osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine Kostrena označenoj kao k.č. broj 5536/6 z.k.ul. 3800 ukupne površine od 1166m², k.o. Kostrena-Lucija, u površini služnosti kolnog prilaza i provoza od 41 m² .

Početni iznos jednokratne naknade  za osnivanje prava služnosti iznosi 30.879,69 kuna uvećano za iznos PDV od 25%.

Jamčevina:10.000,00 kuna.

Ugovor o osnivanju prava služnosti sklapa se na neodređeno vrijeme, dok ima opravdanu svrhu.

 

B) Uvjeti natječaja

I. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
  • OIB ponuditelja,
  • kontakt broj,
  • oznaku nekretnine,
  • izjavu o iznosu ponuđene naknade za osnivanje prava služnosti (ne može biti niža od 30.879,69 kuna uvećano za iznos PDV-a),
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10.000,00 kuna koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model HR 68, Poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom uplate: „Jamčevina za osnivanje prava služnosti k.č. broj 5536/6 k.o. Kostrena-Lucija“,
  • IBAN broj računa ponuditelja radi povrata jamčevine

 II.  Uz ponudu obvezno se prilaže:

  • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,
  • ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike (izvornik ili ovjerena preslika),

III. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 02. lipnja 2020. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos naknade za osnivanje prava služnosti.

Natječaj za osnivanje prava služnosti smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos naknade za osnivanje prava služnosti, provest će se usmeno javno nadmetanje odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu.

VI. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

VII. Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Kostrena zaključiti ugovor o osnivanju prava služnosti u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Sve troškove glede javnog natječaja, trošak procjene te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti odredbe o načinu, uvjetima i postupku prodaje i drugih oblika raspolaganja nekretnina propisanih Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/09 i 8/10) kao i stvarno stanje nekretnine na kojoj se osniva pravo služnosti.

VIII. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u naknadu za osnivanje prava služnosti.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti, isti nema pravo na povrat jamčevine.

IX. Nekretnina se daje u služnost u viđenom stanju.

X. Nakon ovjere potpisa Općine Kostrena na ugovor o ustanovljenu prava služnosti najpovoljnijem ponuditelju će se u roku od 15 dana od dana ovjere potpisa na ugovor izdati račun za plaćanje naknade. Ugovorenu naknadu kupac će platiti u roku od 30 dana od dana izdavanja računa za korištenje služnosti. Rok plaćanja naknade od 30 dana od dana izdavanja računa bitan je sastojak ugovora o ustanovljavanju prava služnosti. Najpovoljniji ponuditelj dužan je snositi plaćanje poreza na svoje ime. Nakon uplate cjelokupne naknade za služnost korisniku služnosti će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava služnosti u zemljišnoj knjizi.

XI. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

XII. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 12 te na telefon broj 051/209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

                                                                                          OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 944-17/19-01/04
URBROJ: 2170-07-03-20-10

Kostrena, 20. svibnja 2020.