SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za prodaju  k.č. broj 217/2 Selino od 18 m2 z.k.ul. 63 k.o. Kostrena- Barbara u svrhu formiranja građevinske parcele

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 17. studenoga 2021. godine.

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10)  i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena KLASA:022-06/21-01/27  URBROJ:2170-07-03-21-128  26.  listopada 2021. godine, Općina Kostrena objavljuje dana 02. studenoga 2021. godine

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju  k.č. broj 217/2 Selino od 18 m2 z.k.ul. 63 k.o. Kostrena- Barbara u svrhu formiranja građevinske parcele

 

PREDMET PRODAJE:

 

K.č. br. 217/2 Selino od 18 m2 z.k.ul. 63 k.o. Kostrena- Barbara u samovlasništvu Općine Kostrena u svrhu formiranja građevinske parcele u poslovnoj zoni Šoići  po početnoj cijeni od 230,40 kn/m2     

                   

 Jamčevina:  2.000,00 kuna

 

UVJETI NATJEČAJA:

 1. Natjecatelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koja se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina za kupnju k.č.br. 217/2 k.o. Kostrena-Barbara“.
 2. Jamčevina natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji odnosno ukoliko isti u isti u roku od 15 dana od dana dostave kupoprodajnog ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na kupoprodajni ugovor isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 3. Pored iznosa ponuđene cijene najpovoljniji natjecatelj je dužan sam snositi: plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene sukladno poreznim propisima, trošak ovjere potpisa kod javnog bilježnika, trošak provedbe uknjižbe ugovora u zemljišnoj knjizi, trošak procjene vrijednosti nekretnine u iznosu od 3.750,00 kuna, trošak prenamjene zemljišta i drugo.
 4. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, odnosno naziv tvrtke, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski za pravne osobe, eventualni kontakt broj),
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • broj računa za povrat jamčevine,
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra),
  • pismenu izjavu o visini iznosa cijene kuna/m2 za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena.
 5. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu: OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51 221 KOSTRENA s naznakom NE OTVARATI- ponuda za kupnju 217/2 k.o. Kostrena-Barbara.  Rok za podnošenje prijava: petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kostrena.

 

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos cijene.

Natječaj za prodaju nekretnine smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više natjecatelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se natjecatelj koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

 1. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku djelomično ili potpuno poništi javni natječaj.
 2. Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 3. Nakon ovjere potpisa Općine Kostrena na kupoprodajni ugovor kupcu nekretnine počinje teći rok od 30 dana za plaćanje kupoprodajne cijene te je navedeni rok bitan sastojak ugovora o prodaji. Kupac je dužan sam snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene. Kupac je pored iznosa kupoprodajne cijene dužan snositi i iznos troška procjene vrijednosti nekretnine u iznosu od 3.750,00 kuna. Nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i iznosa troška procjene vrijednosti nekretnine kupcu će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.
 4. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 25. studeni 2021. godine u 10 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 5. Sve informacije u svezi nekretnina koja je predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38 isključivo na telefon broj: 209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

KLASA: 944-01/21-02/03

URBROJ:2170-07-04-1-21-6

 

OPĆINA KOSTRENA