SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. br. 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena u Pavekima u svrhu izgradnje obiteljskih kuća

Natječaji i pozivi Ostali natječaji

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10)  i Odluke Općinskog vijeća Općine Kostrena od 28.  listopada 2019. godine KLASA:021-05/19-01/2  URBROJ:2170-07-01-19-66, Općina Kostrena objavljuje dana 31. listopada 2019. godine

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine k.č. br. 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena u Pavekima u svrhu izgradnje obiteljskih kuća

 

PREDMET PRODAJE:

 

K.č. br. 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u svrhu izgradnje obiteljske kuće po početnoj cijeni od 720,61 kn/m2 uvećano za iznos PDV-a.    

                   

                          Jamčevina:  65.000,00 kuna

 

 UVJETI NATJEČAJA:

 1. Natjecatelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koja se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina za kupnju k.č.br. 5215/2 k.o. Kostrena-Lucija“.
 2. Jamčevina natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji odnosno ukoliko isti u isti u roku od 15 dana od dana dostave kupoprodajnog ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na kupoprodajni ugovor isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 3. Pored iznosa ponuđene cijene najpovoljniji natjecatelj je dužan sam snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene sukladno poreznim propisima, trošak ovjere potpisa kod javnog bilježnika, trošak provedbe uknjižbe ugovora u zemljišnoj knjizi, trošak prenamjene zemljišta i drugo.
 4. Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, odnosno naziv tvrtke, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski za pravne osobe, eventualni kontakt broj),
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • broj računa za povrat jamčevine,
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra),
  • pismenu izjavu o visini iznosa cijene kuna/m2 za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena.
 5. Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA s naznakom

             NE OTVARATI – ponuda za kupnju k.č.br. 5215/2 k.o. Kostrena-Lucija.

              Rok za podnošenje prijava: petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu.

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena na prijedlog pisanog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos cijene.

Natječaj za prodaju nekretnine smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više natjecatelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se natjecatelj koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

 1. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku djelomično ili potpuno poništi javni natječaj.
 2. Općina Kostrena će s najpovoljnijim natjecateljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon ovjere potpisa Općine Kostrena na kupoprodajni ugovor kupcu će se u roku od 15 dana od dana ovjere potpisa na ugovor izdati račun za plaćanje zemljišta. Ugovorenu cijenu kupac će platiti u roku od 30 dana od dana izdavanja računa za zemljište. Rok plaćanja kupoprodajne cijene od 30 dana od dana izdavanja računa bitan je sastojak ugovora o prodaji. Kupac je dužan sam snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene. Nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene kupcu će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.
 3. Općina Kostrena obvezuje se kupcu prenijeti Lokacijske dozvole.
 4. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 20. studenoga 2019. godine u 10 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 5. Sve informacije u svezi nekretnine koje je predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38, te isključivo na telefon broj: 209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

KLASA: 944-01/19-02/12

URBROJ:2170-07-04-1-19-6