SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Kostrena-Lucija

Natječaji i pozivi Novosti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. travnja 2018. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena od 13. ožujka 2018. godine KLASA: 022-06/18-01/2 URBROJ: 2170-07-03-18-99, Općina Kostrena dana 26. ožujka 2018. godine objavljuje sljedeći 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u k.o. Kostrena-Lucija 

A) Predmet natječaja:  

 – nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena označena kao k.č. broj 821/2 ukupne površine 47 m2, Glavani pašnjak, upisana u z.k.ul 4354 u k.o. Kostrena – Lucija koja se nalazi u prostoru stambene namjene unutar građevinskog područja – oznake S1 (izgrađeno građevinsko područje naselja).

– Početna cijena, utvrđena po tržišnoj vrijednosti nekretnine, iznosi 66,58 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HBN-a.

B) Uvjeti natječaja: 

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
  • OIB ponuditelja,
  • kontakt broj,
  • oznaku nekretnine (katastarska općina i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi),
  • izjavu o iznosu ponuđene kupoprodajne cijene (ne može biti niža od objavljene),
  • dokaz o uplaćenom garantnom pologu u iznosu od 10.000,00 kuna /slovima: desettisućakuna/ koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom uplate: „Garantni polog za kupnju nekretnine k.č.br. 821/2 u k.o. Kostrena-Lucija“,
  • broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa.

II. Uz ponudu se obvezno prilaže:

 

  • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,
  • ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike (izvornik ili ovjerena preslika) ne stariji od 15 (petnaest) dana.

 

III. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE“.
Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kostrena (www.kostrena.hr) odnosno do 10. travnja 2018. godine.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16. travnja 2018. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Natječaj za prodaju nekretnine smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

VI. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

VII. Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Kostrena zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje potpisom ugovora prihvatiti stvarno stanje nekretnine zemljišta koja je predmet ovog javnog natječaja.

VIII. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, garantni polog se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dok se garantni polog ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

IX. Nekretnina se prodaje u viđenom stanju.

X. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

XI. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 3 te na telefon broj 051/209-072 u vremenu od 9 do 12 sati.

KLASA: 944-01/18-02/05
URBROJ: 2170-07-03-18-4

            OPĆINA KOSTRENA