SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Rožmanićima

Natječaji i pozivi Obavijesti Ostali natječaji

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10)  i Odluke Općinskog vijeće Općine Kostrena od 27. rujna 2018. godine KLASA:021-05/18-01/2  URBROJ:2170-07-01-18-56, Općina Kostrena objavljuje dana 14. listopada 2018. godine

 

J A V N I   N A T J E Č A J

                                   za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena         

 

PREDMET PRODAJE:

 K.č.br. 3900 od 556 m2 pašnjak Rožmanići z.k.ul. 69 k.o. Kostrena-Lucija u Rožmanićima u svrhu formiranja parcele po početnoj cijeni od 80,45 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

 

Garantni polog: 50.000,00 kuna.

UVJETI NATJEČAJA:

 1. Natjecatelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate „Garantni polog za kupnju k.č.br. 3900 k.o. Kostrena-Lucija.“
 2. Garantni polog natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji isti nema pravo na povrat garantnog pologa.
 3. Pored iznosa ponuđene cijene najpovoljniji natjecatelj je dužan sam snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene sukladno poreznim propisima kao i troškove ovjere potpisa kod javnog bilježnika te provedbe uknjižbe ugovora u zemljišnoj knjizi.
 4. Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, odnosno naziv tvrtke, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski za pravne osobe, eventualni kontakt broj)
  • dokaz o uplati garantnog pologa,
  • broj računa za povrat garantnog pologa
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra)
  • pismenu izjavu o visini iznosa cijene za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena izraženu u EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
 5. Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA sa naznakom

NE OTVARATI – ponuda za kupnju k.č.br. 3900 k.o. Kostrena-Lucija.

Rok za podnošenje prijave: petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 2. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos

Natječaj za prodaju nekretnine smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

 1. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javni natječaj.
 2. Općinski načelnik Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Cijena u ugovoru biti će izražena u eurima, a plativa u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja ugovora na način da je rok plaćanja od 30 dana bitan sastojak ugovora o prodaji. Najpovoljniji ponuditelj je dužan sam snositi plaćanje poreza na svoje ime glede ponuđene cijene.
 3. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 06. studenoga 2018. u 10 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 4. Sve informacije u svezi nekretnine koja je predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38, te isključivo na telefon broj: 209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

KLASA: 944-01/18-02/10

URBROJ:2170-07-04-1-18-5

 

OPĆINA KOSTRENA

 

Preuzmite dokumente

JAVNI NATJEČAJ doc | JAVNI-NATJEČAJ-Rožmanići.doc | 47,50 KB