SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u prizemlju objekta Narodna čitaonica Sveta Barbara, na adresi  Trg Svete Barbare 1, Kostrena

Natječaji i pozivi Zakup prostora

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 8. Odluke o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 5/19), te odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/20-01/2 URBROJ:2170-07-03-20-51 od 04. veljače 2020. godine, Općina Kostrena dana 14. svibnja 2020. godine objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

u vlasništvu Općine Kostrena u prizemlju objekta Narodna čitaonica Sveta Barbara, na adresi  Trg Svete Barbare 1, Kostrena

I. PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup prostorije u prizemlju objekta Narodna čitaonica Sveta Barbara, na adresi  Trg Svete Barbare 1, Kostrena smještene na k.č. 384 k.o. Kostrena Barbara zk.ul. br. 500, ukupne površine 51,71 m2 s početnom cijenom mjesečne zakupnine od 62,05 kune uvećano za porez a dodanu vrijednost  (PDV) od 25%.

 Djelatnost: namjena udruge građana-neprofitabilne usluge  

 Vrijeme zakupa: tri (3) godine

 

II. NAČIN I UVJETI NATJEČAJA

Davanje u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Općine Kostrena obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama udruga građana uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 500,00 HRK u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj IBAN HR 1723400091853800000, Model 68, Poziv na broj 7722 – OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Natjecatelj je dužan u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu isti privesti ugovornoj namjeni o svom trošku te za svaki mjesec od dana sklapanja ugovora o zakupu plaćati zakupninu.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, a koji ne ispunjava obveze o zakupu ili neuredno ispunjava obveze prema Općini Kostrena.

U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji ima dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje  potpisano od zakonskog zastupnika , ako zakonski zastupnik nije u mogućnosti osobno prisustvovati na natječaju.

 

III. SADRŽAJ PONUDE

             Ponuda mora sadržavati:

  • Naziv udruge građana, OIB, adresu sjedišta
  • Oznaku poslovnog prostora
  • Dokaz o uplati jamčevine
  • Naznaku žiro računa za povrat jamčevine
  • Izvornik ili presliku izvoda iz Registra udruga građana
  • Dokaz o osobi ovlaštenoj za zastupanje (ovlaštenje ili punomoć)
  • Ponuđenu mjesečnu zakupninu koja ne može biti niža od objavljene
  • Potvrda da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
  • Kontakt broj

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

 Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno predajom u pisarnici, u zatvorenim omotnicama na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA na adresi Trg Svete Barbare 1˝.

Rok za podnošenje prijave je 22. svibnja 2020. godine.      

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 26. svibnja 2020. godine. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 13:00 sati.

 

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu zakupnine. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno i najviša, na dan otvaranja ponuda provest će se usmeno nadmetanje sukladno članku 18. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19).

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

 

VI. OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Kostrena, a obavijest od istom objavit će se u javnom glasilu i na ulazu samog poslovnog prostora.

Općina Kostrena u svakom trenutku zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj.

Poslovni prostor koje je predmet javnog natječaja može se pregledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u razdoblju od 10 do 11 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon.

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon: 209-031 od 9 do 12. sati.

 

 

 

KLASA:372-03719-01/21
URBROJ: 2170-07-04-20-4

 

OPĆINA KOSTRENA