SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za zakup zemljišta u k.o. Kostrena-Barbara

Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. prosinca 2019. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 2. i 6. stavka 1. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/15) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/19-01/2, URBROJ: 2170-07-03-19-400 od 19. studenog 2019. godine, Općina Kostrena dana 2. prosinca 2019. objavljuje sljedeći

 

J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta k.č. broj 934/1, k.č. broj 934/9, 934/10, 935/4, 935/7, 935/8 i k.č. broj 930, sve u k.o. Kostrena-Barbara

 

A) Predmet natječaja 

Davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena kako slijedi:

U cijelosti nekretnina označenih kao k.č. broj 934/1 od 789 m², k.č. broj 934/9 od 780 m² , k.č. broj 934/10 od 723 m², k.č. broj 935/4 od 799 m², k.č. broj 935/7 od 873 m², k.č. broj 935/8 od 497 m² i k.č. broj 930 od 64 m², sve u k.o. Kostrena-Barbara, u svrhu korištenja istih za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme.Početna cijena zakupa iznosi 10,00 EUR/m² godišnje u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a, uvećano za porez na dodanu vrijednost (PDV).

Zemljišta se daju u zakup na vrijeme od 5 (pet) mjeseci od dana zaključenja ugovora.

B) Uvjeti natječaja

I. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
  2. OIB ponuditelja,
  3. kontakt broj,
  4. oznaku zemljišta (katastarska općina i brojeve katastarskih čestica za koje se ponuda podnosi) s napomenom da se ponuda podnosi isključivo skupno za sva zemljišta naznačena ovim natječajem,
  5. izjavu o iznosu ponuđene zakupnine (ne može biti niža od objavljene),
  6. dokaz o uplaćenom garantnom pologu u iznosu od 1.000,00 kuna koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model HR 68, Poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom uplate: „Garantni polog za zakup zemljišta u k.o. Kostrena-Barbara“,
  7. IBAN broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa.

II. Uz ponudu se obvezno prilaže:

  1. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,
  2. ovlaštenje odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike (izvornik ili ovjerena preslika),
  3. potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Kostrena.

III. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA“.

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji s kojima Općina Kostrena vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 17. prosinca 2019. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natječaj za davanje u zakup smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te istu cijenu zakupnine, provest će se usmeno javno nadmetanje odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.

VI. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

VII. Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Kostrena zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/15) kao i stvarno stanje zemljišta koja se daju u zakup.

VIII. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, garantni polog vraća se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, dok se garantni polog ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u zakupninu.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

IX. Zemljišta se daju u zakup u viđenom stanju uz obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da nakon isteka zakupa ista oslobodi od stvari i osoba te ih vrati u prvobitno stanje.

X. Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine.Zakupnina za ostale godine plaća se mjesečno.

XI. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

XII. Sve informacije o natječaju/uvid u dokumentaciju mogu se dobiti/pregledati radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 3 te na telefon broj 051/209-072 u vremenu od 9 do 12 sati.

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-03/19-01/18
URBROJ: 2170-07-03-19-4