SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina k.č. broj 538/4 i k.č. broj 538/3 u vlasništvu Općine Kostrena za nekretninu k.č. broj 540/3 u (su)vlasništvu fizičkih osoba, sve u k.o. Kostrena – Lucija

Natječaji i pozivi

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, ), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA: 021-05/20-1/3, URBROJ: 2170-07-01-20-14 od 17. ožujka 2020. godine, Općina Kostrena dana 10. svibnja 2020. godine objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za zamjenu nekretnina k.č. broj 538/4 i k.č. broj 538/3 u vlasništvu Općine Kostrena
za nekretninu k.č. broj 540/3 u (su)vlasništvu fizičkih osoba,
sve u k.o. Kostrena – Lucija

A) PREDMET ZAMJENE:

Nekretnine unutar građevinskog područja naselja N-2, u zoni oznake stambene namjene (S1), i to nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena označene kao k.č. broj 538/3 od 337 m2 po početnoj cijeni od 581,60 kn/m2 uvećano za iznos PDV-a te k.č. broj 538/4 od 410 m2 po početnoj cijeni od 580,49 kn/m2 uvećano za iznos PDV-a, obje upisane u z.k.ul. 4669, za nekretninu u (su)vlasništvu fizičkih osoba, označenu kao k.č. broj 540/3 od 571 m2 po početnoj cijeni od 579,68 kn/m2 upisanu u z.k.ul.1968, sve u k.o. Kostrena – Lucija.

Jamčevina: 50.000,00 kuna /slovima: pedesettisućakuna/

B) UVJETI NATJEČAJA:

1. Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu na broj računa Općine Kostrena IBAN: HR 1723400091853800000, Model: HR 68, Poziv na broj primatelja: 7757- OIB, sa svrhom uplate ˝Jamčevina za zamjenu zemljišta u k.o. Kostrena-Lucija˝.

2. Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, isti nema pravo na povrat jamčevine. Ostalim ponuditeljima jamčevina vraća se u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

3. Pored iznosa ponuđene cijene najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove plaćanja poreza sukladno važećim propisima kao i troškove ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika te troškove provedbe uknjižbe prava vlasništva pri zemljišnoj knjizi.

4. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju obavezno mora sadržavati:
– Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj odnosno tvrtku, sjedište, matični i osobni identifikacijski broj za pravne osobe, kontakt podatke),
– Dokaz o uplati jamčevine,
– Broj računa za slučaj povrata uplaćene jamčevine,
– Presliku osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe odnosno podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra),
– Pismenu izjavu o visini iznosa ponuđene cijene za nekretnine koje su predmet javnog natječaja.

5. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju dostavlja se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARATI – ponuda za zamjenu nekretnina u k.o. Kostrena-Lucija˝

6. Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

7. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena na temelju pisanog obrazloženja Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Kostrena, a najpovoljnijom ponudom se smatra ona ponuda kojom se, uz ispunjenje propisanih uvjeta natječaja, nudi najviša cijena nekretnina.

9. Natječaj za zamjenu nekretnina smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i kojom se nudi barem najniža (početna) cijena objavljena u javnom natječaju.
U slučaju da dva ili više ponuditelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu cijenu nekretnina, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu nekretnina koje su predmet zamjene.

10. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25. svibnja 2020. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

11. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

12.. Općinski načelnik će s odabranim ponuditeljem sklopiti pisani ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Postignuta cijena nekretnina uplaćuje se jednokratno u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja, a rok plaćanja je bitan sastojak ugovora o zamjeni.

13. Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje potpisom ugovora prihvatiti stvarno stanje nekretnina koje su predmet ovog javnog natječaja.

14. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

15. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, telefon broj 209 002 ili 209 010 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

KLASA: 944-01/18-01/02
URBROJ: 2170-07-03-20-17

OPĆINA KOSTRENA