SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaji i pozivi Zakup prostora
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. studenoga 2017. godine.

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/12 i 8/14 i „Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/14 i 7/15) te Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/17-01/32, URBROJ: 2170-07-03-17-111 od 3. listopada 2017. godine, Općina Kostrena objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora
na prvom katu zgrade Rasadnik u Kostreni

 1. Predmet zakupa:

Poslovni prostor na adresi Kostrena, Glavani 82d, smješten na k.č. broj 1455 zk.ul. 2047 u k.o. Kostrena Lucija.

Površina prostora: 31,00 m2

Djelatnost: političke stranke

Početni iznos zakupa: 162,75 kn/mjesečno uvećano za PDV.

Postignuti iznos zakupnine biti će, pri utvrđivanju mjesečne zakupnine umanjen za pola, budući se poslovni prostor koristi sa još jednim zakupcem.

Vrijeme trajanja: 1 (jedna) godina

 1. Uvjeti natječaja:
 • Na natječaj se mogu prijaviti političke strane upisane u registar političkih stranaka RH
 • Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun broj: HR 1723400091853800000 u korist proračuna Općine Kostrena sa svrhom “Jamčevina za zakup poslovnog prostora” pozivom na broj: 7722-OIB, model 68.

Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

III. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 • osnovne podatke o ponuditelju, OIB, sjedište uz naznaku žiro računa radi povrata jamčevine
 • dokaz o uplati jamčevine
 • izvadak iz Registra političkih stranaka ne stariji od 30 dana
 • izjavu o visini mjesečne zakupnine koja ne može biti niža od objavljene
 • podatke o dosadašnjem radu ponuditelja uz opis aktivnosti koja se planirati obavljati u predmetnom prostoru
 • izjavu ponuditelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti za vlastite potrebe o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
 • izjavu ponuditelja da je upoznat sa činjenicom da poslovni prostor koristi još jedan zakupac te da je suglasan prostor koristiti sa istim, a vrijeme korištenja prostora biti će rezultat uzajamnog dogovora,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, kao i potvrdu Općine Kostrena o nepostojanju duga prema Općini Kostrena.

Ponude ponuditelja koji po bilo kojoj označenoj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, neće se razmatrati.

 1. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
 2. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARATI – ponuda za zakup poslovnog prostora“.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

 1. Javno otvaranje ponuda: 9. studenog 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu zakupninu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine. U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja, usmeno nadmetanje provest će se naknadno o čemu će biti obaviješteni svi ponuditelji s valjanom istovjetnom ponudom.

VII. Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik na temelju zapisnika i prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

VIII. Ugovor o zakupu sklopit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 1. Sve informacije u svezi oglašena poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, na telefon broj: 209-072 ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati.

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-03/17-01/21
URBROJ: 2170-07-03-17-2

Kostrena, 26. listopada 2017. godine