SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

Javna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. veljače 2017. godine u 10:00 sati.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 19. i 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 11/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 5/15) i Odluke Općinske Načelnice KLASA: 022-06/17-01/2, URBROJ: 2170-07-03-17-41 od 24. siječnja 2017. godine, Općinska Načelnica Općine Kostrena objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

 

I. Predmet natječaja su poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena i to radovi na redovnom i izvanrednom održavanju.

 

II. Ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuditelja
 2. Jedinične cijene za radove održavanja prema specifikaciji u natječajnoj dokumentaciji
 3. Obvezne priloge – dokumente iz točke III.

 

III . Dokumenti uz ponudu:

 1. Izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za poslove za koje podnosi ponudu
 2. Obrasce o bonitetu (BON 1 i BON 2 ili SOL2) (izvornici ili ovjerene preslike)
 3. Preslika važeće polica osiguranja od djelatnosti,
 4. Izjava o ukupnom prometu ponuditelja u posljednje tri godine (2014., 2015. i 2016.)
 5. Izjava odgovorne osobe ponuditelja u skladu s točkom III.1.a) i III.1.b) natječajne Dokumentacije
 6. Dokaz o urednom ispunjenju obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 7. Popis zaključenih ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih ili javnih cesta s potvrdama o uredno izvršenim ugovornim obvezama
 8. Popis kadrova (tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor sa traženim dokazima),
 9. Popis alata, ureclaja i opreme koja je izvoclaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.
 10. Izjava o broju radnika u posljednje tri godine, s traženim dokazima
 11. Dokaz o posjedovanju lokacije priručnog skladišta graclevinskog materijala i smještaja za radnike na lokaciji ne daljoj od 15 km od Općine Kostrena,
 12. Dokaz o posjedovanju ili ugovor o dugoročnom najmu specijalnih vozila za obavljanje zimske službe
 13. Izjavu o uspostavljanju zimske službe,
 14. Izjavu o uspostavljanju cjelodnevnog dežurstva u slučaju hitnih intervencija,
 15. Popis podisporučitelja,
 16. Jamstvo za ozbiljnost ponude – neopoziva bankarska garancija na poziv u vrijednosti od 100.000,00 kuna
 17. Izjavu ponuditelja da je izvršio pregled dokumentacije, te da na istu nema primjedbe,
 18. Izjavu ponuditelja da samostalno izvodi najmanje 51% ponuclenih radova,
 19. Upisane jedinične cijene za sve stavke predviclenih radova, u Popisu radova održavanja,
 20. Ispunjen kontrolni troškovnik s jediničnim cijenama za radove održavanja,
 21. Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora iz natječajne dokumentacije.

 

IV. Kriteriji za odabir su:

 1. Poslovni ugled podnositelja ponude
 2. Sposobnost za obavljanje poslova: dokaz o zaključenim ugovorima o održavanju nerazvrstanih cesta
 3. Tehnička opremljenost i kadrovi
 4. Povoljnost ponude

 

V. Ugovor o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta ugovara se na period od dvanaest (12) mjeseci.

 

Dokumentaciju za izradu ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, svakog radnog dana od  9:00 do 12:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda ili putem elektroničke pošte, zahtjevom upućenim na adresu elektroničke pošte: edgar.margan@kostrena.hr .

Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrati će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje.

Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s  naznakom „PONUDA – OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA“, najkasnije do 10. veljače 2017. godine u 10.00 sati.

Javno otvaranje održat će se 10. veljače 2017. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje. Odluku o odabiru donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena, o čemu će svi podnositelji ponuda biti izvješteni u zakonskom roku.