SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Natječaji i pozivi Novosti Ostali natječaji
   Natječaj je otvoren
   Rok za prijavu: 11. prosinca 2023. godine u 23:59 sati.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 008-01/23-03/04
URBROJ: 2170-22-03-23-2
Kostrena, 20. studenog 2023.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/23-03/2 URBROJ: 2170-22-03-23-388 od 14. studenog 2023. godine, a u svezi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22), Općina Kostrena raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

  1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2024. godini. Elektronički mediji su: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije (portali). Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., a koje su od interesa za Općinu Kostrena u smislu informiranja mještana. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija u cijelosti. Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje mještana o projektima i programima Općine Kostrena i s područja Kostrene, a koji su od interesa za mještane te o odlukama, uslugama, radu općinske uprave i njezinih tijela kroz čiji se rad zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi mještana Kostrene.

  1. Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Kostrene), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine Kostrena koje su od interesa za mještane (projekti, programi, odluke i usluge Općine Kostrena namijenjene mještanima).

Broj bodova: 1 – 10

Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

Broj bodova: 1 – 10

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost mještanima Kostrene kao krajnjoj publici.

Broj bodova: 1 – 10

Doseg objava pojedinog medija (priložiti istraživanje i/ili analitiku novijeg datuma o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije tj. web portala prijavitelja).

Broj bodova: 1 – 10

Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova: 1 – 10

Ukupno max. 50 bodova

  1. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije.

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti nakladnici elektroničkih medija kojima je Općina Kostrena (su)vlasnik. Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini Kostrena niti duga po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

  1. Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:

  • Nakladnički obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini te priloge.
  • Programski Obrazac prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
  • Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije.

Nakladnički i programski obrazac moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Općine Kostrena (www.kostrena.hr) ispunjavaju se isključivo pomoću računala te potom printaju za slanje ili dostavu.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programske sadržaje prijavljuje odvojeno, odnosno za svaki programski sadržaj koristi zasebni Programski Obrazac prijave.

  1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 11. prosinac 2023. godine.

Prijave se šalju poštom na adresu Pisarnice Općine Kostrena:

Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI“

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Općini Kostrena, na telefon 209 061.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kostrena.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za procjenu prijava. 

  1. Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr u roku od pet (5) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru korisnika potpora. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Kostrena u roku od osam (8) dana od dana objave odluke o odabiru korisnika financijskih potpora. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik Općine Kostrena. Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Kostrena ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Kostrena.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima.

OPĆINA KOSTRENA

 

Preuzmite dokumente

Elektronički mediji - Javni poziv 2024. pdf | Elektronicki-mediji-Javni-Poziv-2024.pdf | 168,08 KB
Nakladnički obrazac doc | Obrazac-podnositelj-javni-poziv-2024.doc | 43,00 KB
Programski obrazac doc | Programski-obrazac-javni-poziv-2024.doc | 38,50 KB