SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kostrena za 2024. godinu

Javne potrebe Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. listopada 2023. godine.

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22) Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje programa javnih potreba

u kulturi Općine Kostrena za 2024. godinu 

I. Sadržaj javnog poziva

 Sredstva iz proračuna Općine Kostrena osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Kostrena, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

Predmetnim Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22).

II. Prihvatljivi predlagatelji i područja javnih potreba u kulturi

 Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge, ustanove te sve druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture u sljedećim područjima:

– pomoračka tradicija

– očuvanje i njegovanje čakavskog govora i tradicije Kostrene

– očuvanje tradicije maškara

– glazbeno-scenska djelatnost

– njegovanje folklorne baštine

– likovno stvaralaštvo

– programi kulture u zajednici (kulturne akcije i manifestacije udruga)

– programi za mlade

 III. Prioriteti i ciljevi

Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika podupiranjem kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te poboljšanje turističke ponude na području Kostrene.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u Uputama za prijavitelje koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

IV. Postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata

Stručno povjerenstvo za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na Javni poziv.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, koji ima savjetodavni karakter, Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu te se objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr.

V. Temeljni kriteriji za dodjelu financijskih sredstava

 Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 400,00 €, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 13.000,00 €.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći kriteriji:

 1. Institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera – do 4 boda
 2. Relevantnost programa/projekta – do 23 boda
 3. Proračun (troškovi) – do 12 bodova

Temeljni kriteriji za dodjelu financijskih sredstava detaljno su definirani u natječajnoj dokumentaciji koja čini sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

VI.  Način i rok prijave za financiranje javnih potreba u kulturi

Predlagatelji na Javni poziv obvezno prilažu:

 1. opis programa/projekta, Obrazac 1
 2. proračun programa/projekta, Obrazac 2
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 4
 4. Izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 5. Uvjerenje da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, izdano unutar roka od kada je raspisan Javni poziv do datuma dostave projektnog prijedloga
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja, izdanu unutar roka od kada je raspisan Javni poziv do datuma dostave projektnog prijedloga
 7. kopije ugovora o volontiranju, ako je primjenjivo[1],
 8. ukoliko je programom/projektom predviđena intervencija na javnom prostoru prijavitelj je dužan ishoditi suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena te istu priložiti prijavi
  [1] Kopije ugovora o volontiranju dostavljaju se ukoliko prijavitelj u svojim djelatnostima navede da koristi volontere. Ukoliko se dostave ugovori, isto će se uzeti u obzir prilikom ocjene kvalitete prijave.

 Fizičke osobe dostavljaju i sljedeće:

a) životopis

b) potvrdu kojom se dokazuje pravni i porezni status (npr. Potvrda o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, potvrda o upisu u registar poreznih obveznika, potvrda o članstvu u strukovnoj umjetničkoj udruzi)

Pravne osobe dostavljaju i sljedeće:

a) životopis voditelja programa

 Pravne osoba koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija dostavljaju i sljedeće:

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022. godinu

Udruge i druge neprofitne organizacije dostavljaju i sljedeće:

a) dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu predan nadležnoj FINA agenciji)

 Udruge i druge neprofitne organizacije upisane u Registar neprofitnih organizacija koje tijekom godine nisu imale poslovnih događanja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama dostavljaju i sljedeće:

a) Izjava o nekativnosti (Izjava NPF)

Natječajna dokumentacija ispunjava se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Natječajna dokumentacija na Javni poziv šalje se elektroničkim putem na e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr, ili preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici (predaja u pisarnici) na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena. Na vanjskom dijelu omotnice, odnosno u naslove e-maila potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva: „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu”.

Prijave na Javni poziv podnose se u razdoblju od 29. rujna do 30. listopada 2023. godine.

Predlagatelj može prijaviti više od jednog programa ili projekta. Svaki prijavljeni program ili projekt treba imati zasebnu prijavu. Isti predlagatelj može biti partner na više programa ili projekata unutar područja financiranja Javnog poziva. Razdoblje provedbe programa ili projekta je do 12 (dvanaest) mjeseci tijekom kalendarske 2024. godine.

VII. Postupak podnošenja prigovora

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Upravnom odjelu za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena u roku od 8 dana od dana dostave, odnosno objave odluke o dodjeli financijskih sredstava na službenoj mrežnoj stranici, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Općinski načelnik Općine Kostrena.

Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena.

VIII. Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva

Sva dokumentacija vezana uz prijavu Javni poziv bit će odložena i čuvana u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraća predlagateljima.

IX. Postupak ugovaranja odobrenih sredstava

S predlagateljem programa i projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli financijskih sredstava, Općina Kostrena sklapa ugovor o financiranju programa i projekta.

Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

X. Način korištenja, izvještavanja te praćenja odobrenih sredstava

Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštivanje ugovorenih rokova dostave izvješća na propisanim obrascima. Općina Kostrena ima pravo koristiti izvješće i programski materijal korisnika financijskih sredstava za potrebe povećavanja vidljivosti kulturnih aktivnosti i primjera dobre prakse putem mrežnih stranica ili publikacija.

Općina Kostrena zadržava pravo praćenja izvršenja programa ili projekta korisnika financijskih sredstava te kontrole namjenskog korištenja sredstava do 5 godina nakon završetka programa ili projekta.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl. iur.

KLASA: 402-01/23-03/50
URBROJ: 2170-22-04-23-1

Preuzmite dokumente

Odluka- financiranje javnih potreba na području promicanja kulture pdf | Odluka-financiranje-javnih-potreba_kultura_2024001.pdf | 1,19 MB
Javni poziv- tekst pdf | Javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-za-2024.-godinu.pdf | 337,40 KB
Upute za prijavitelje pdf | UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-KULTURA-2024.pdf | 571,86 KB
Obrazac 1- opisni doc | Obrazac-1-OPISNI-KULTURA-2024.doc | 619,00 KB
Obrazac 2- proračun xls | Obrazac-2-PRORACUN-KULTURA-2024.xls | 50,50 KB
Obrazac 3- ocjena kvalitete prijave doc | Obrazac-3-OCJENA-KVALITETE-KULTURA-2024.doc | 1,24 MB
Obrazac 4- Izjava- dvostruko financiranje doc | Obrazac-4-Izjava-DVOSTRUKO-FINANCIRANJE-KULTURA-2024.doc | 41,50 KB
Obrazac 5- popis priloga pdf | Obrazac-5-POPIS-PRILOGA-i-administrativna-provjera-KULTURA-2024.pdf | 291,34 KB
Obrazac 6- Ugovor doc | Obrazac-6-Ugovor-KULTURA-2024.doc | 71,00 KB
Obrazac 7- Opisni izvještaj doc | Obrazac-7-Opisni-izvjestaj-KULTURA-2024.doc | 77,50 KB
Obrazac 8- Financijski izvještaj xls | Obrazac-8-Financijski-izvjestaj-KULTURA-2024.xls | 48,00 KB
Obrazac 9- Izjava o partnerstvu doc | Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-KULTURA-2024.doc | 39,00 KB