SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. travnja 2024. godine.

Temeljem Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/24-03/2 URBROJ: 2170-22-03-24-127 od 26. ožujka  2024. godine, dana 27. ožujka 2024. godine raspisuje se

J a v n i   p o z i v

za pribavljanje prijedloga

za imenovanje sudaca porotnika

županijskog suda u Rijeci

 

Primorsko-goranska županija, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja uputio je Općinskom vijeću Općine Kostrena dopis, KLASA: 024-04/24-07/2, URBROJ: 2170-01-01/2-24-2 od 5. veljače 2024. godine, kojim se poziva na pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.

Odredbom članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, u nastavku: Zakon) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Odredbom članka 118. stavak 2. Zakona o sudovima propisano je da se odredbe zakona koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno. Odredbom članka 30. stavka 1. Zakona propisano da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača) dok je odredbom članka 91. istog Zakona propisano da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Slijedom navedenog, Općina Kostrena poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Općinsko vijeće Općine Kostrena, a na prijedlog općinskog vijeća imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Prijavi treba priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta, koja se nalazi na web stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr te presliku osobne iskaznice.

Prijave za podnošenje prijedloga za suce porotnike dostavljaju se najkasnije do 4. travnja 2024. godine, putem e-maila: kostrena@kostrena.hr , neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena.

Općina Kostrena

Preuzmite dokumente

Općina Kostrena- Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci pdf | Opcina-Kostrena-Javni-poziv-za-pribavljanje-prijedoga-sudaca-porotnika-Zup.suda_.pdf | 83,18 KB
Izjava- suci porotnici Županijskog suda pdf | Izjava-suci-porotnici-Zup-suda.pdf | 55,68 KB