SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije (1 izvršitelj/ica)

Natječaji i pozivi Novosti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 13. prosinca 2018. godine.

 

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18), u skladu sa Planom prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2018. godinu (SN OK1/18) te Izmjenama i dopunama Plana prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2018. godinu, KLASA:022-06/18-01/2 URBROJ: 2170-07-03-18-351, od 30. listopada 2018. godine, Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, dana 28. studenog 2018. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije
(1 izvršitelj/ica)  

I. Polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa primaju se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije (1 izvršitelj/ica).

 II. Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke,
-nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
-kandidat/kandidatkinja mora biti prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
-nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se osposobljava.

III. Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje dužni/e su dostaviti:

  • životopis (vlastoručno potpisan uz obvezno navođenje sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, broj telefona i e-mail adresa)
  • dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  • potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od mjesec dana),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice.

IV. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, sa naznakom ˝Stručno osposobljavanje za rad˝.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Kostrena (https://kostrena.hr) , a zadnji dan prijave je 13. prosinca 2018. godine.

 V. Osobe za koje se utvrdi da ispunjavaju tražene uvjete, biti će putem telefona i e-mail adrese naznačene u prijavi, pozvane na razgovor.

 VI.Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta iz točke II. ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki III. ovog Javnog poziva.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor, smatrat će se da su odustali od prijave.

v.d. Pročelnika
Dario Modrić, struč.spec.ing.aedif. v.r.

KLASA: 112-07/18-01/02
URBROJ: 2170-07-04-18-2