SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2022. GODINI

Javne potrebe Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. siječnja 2022. godine.

Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77,20), Sportska zajednica Općine Kostrena objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2022. GODINI

 

I.

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za provedbu programa javnih potreba u sportu, koje će sufinancirati Sportska zajednica Općine Kostrena iz Proračuna Općine Kostrena u 2022. godini.

Ukupnu vrijednost Javnog poziva određuje se sukladno proračunu Općine Kostrena za 2022. godinu te ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 1.300.000,00 kn.

II.

Sredstvima iz Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu sufinancirat će se sljedeći programi iz područja sporta:

 1. Redovita djelatnost sportskih udruga,
 2. «Škole» sportova za djecu i mladež (sportske škole, sportska obuka),
 3. Sudjelovanje na natjecanjima,
 4. Priprema sportaša,
 5. Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu,
 6. Unapređenje stručne djelatnosti u sportu,
 7. Organizacija sportskih manifestacija.

III.

Pravo podnošenja prijave programa imaju sportski klubovi, odnosno sve pravne osobe koje temeljem Zakona o sportu ili Zakona o udrugama mogu obavljati sportsku djelatnost te pravne osobe koje mogu predlagat sportske programe, a ispunjavaju uvjete propisane Statutom Sportske zajednice Općine Kostrena, Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, za provođenje programa iz točke II. ovog poziva.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji, za svako programsko područje zasebno, navedeni su u Pravilniku o postupku podnošenja prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Sportske zajednice Općine Kostrena.

IV.

Prijave programa podnose se za svako programsko područje posebno.

Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obvezno sadrži:

 • Ispunjeni obrazac Pristupnice,
 • Prijedlog programa uz detaljno obrazloženje (obrazac 1-OPP – Opisni podaci o programu),
 • Proračun programa (obrazac 2-PP, planirani prihodi i rashodi predloženog programa),
 • Ispis iz Registra udruga (dostupan na www.registri.uprava.hr/#!udruge) ili potvrda o predaji zahtjeva za upis promjena u Registar udruga RH (ako promjena nije vidljiva na mrežnim stranicama Registra udruga), odnosno izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 3 mjeseca (za ustanove i trgovačka društva),
 • Presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba koje će realizirati prijavljeni program
 • Iznos kojim se financirala udruga iz proračuna Općine Kostrena u 2021. g.,
 • Potpisanu izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (Obrazac 3),
 • Izjavu o prihodima dobivenim od Sportske zajednice Općine Kostrena u 2021. g. te ukupnim prihodima udruge u 2021. g.
 • Potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave (ne starija od 30 dana računajući od dana trajanja javnog poziva),
 • Odluku tijela upravljanja o usvojenom programu.

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Pravilnicima dostupni na mrežnim stranicama Općine Kostrena (www.kostrena.hr).

V.

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se:

1) poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja te napomena ZA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2022. GODINI“

na adresu:

Sportska zajednica Općine Kostrena
Žuknica 1b, 51 221 Kostrena

ili

2) elektroničkom poštom uz napomenu “ZA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2022. GODINI“

na e-mail adresu: s.z.kostrena@gmail.com

 

VI.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 16. siječnja 2022. godine.

Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Prijavitelji čiji projekti i programi nisu ušli u sustav sufinanciranja biti će obaviješteni putem elektronske pošte te imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj  095 916 82 57, ili putem elektronske pošte na adresu s.z.kostrena@gmail.com.

 

                                                                                                                      Predsjednica
                                                                                                               Tanja Malec, dipl. iur.

Preuzmite dokumente

Tekst JP 2022 docx | Tekst-JP-2022.docx | 67,76 KB
Upute za prijavitelje SZOK 2022 doc | Upute-za-prijavitelje-SZOK-2022.doc | 125,50 KB
Pristupnica JP 2022 docx | Pristupnica-JP-2022.docx | 19,21 KB
Obrazac 1- Opisni podatci o programu 2022 docx | Obrazac-1-Opisni-podaci-o-programu-2022.docx | 19,89 KB
Obrazac 2- Proračun programa 2022 docx | Obrazac-2-Proracun-programa-2022.docx | 21,32 KB
Obrazac 3- Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti docx | Obrazac-3-Izjava-o-istinitosti-i-vjerodostojnosti-podataka-2022.docx | 24,53 KB
Obrazac 4- Izvještaj o provedbi programa 2022 xls | Obrazac-4-Izvjestaj-o-provedbi-programa-javnih-potreba-u-2022.xls | 46,00 KB
Obrazac 5- opisni izvještaj programa 2022 doc | Obrazac-5-opisni-izvjestaja-programa-2022.doc | 117,00 KB
Pravilnik o kriterijima za vrednovanje i odabir programa docx | Pravilnik-o-kriterijima-za-vrednovanje-i-odabir-programa-javnih-potreba-u-sportu-SZOK-2022.docx | 38,26 KB
Pravilnik o postupku podnošenja prijava docx | Pravilnik-o-postupku-podnosenja-prijava-programa-JPS-SZOK-2022.docx | 35,67 KB