SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

Javna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 10. veljače 2017. godine u 12:00 sati.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (SN PGŽ broj 11/14 i SN OK broj 5/15) i Odluke Općinske Načelnice KLASA: 022-06/17-01/2, URBROJ: 2170-07-03-17- 40 od 24. siječnja 2017. godine, Općinska Načelnica Općine Kostrena objavljuje

 

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

 

I. Predmet natječaja su poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena i to:

 1. Radovi na redovnom i izvanrednom održavanju objekata i uređaja javne rasvjete.

 

II. Ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuditelja
 2. Jedinične cijene za radove održavanja prema specifikaciji u natječajnoj dokumentaciji
 3. Obvezne priloge – dokumente iz točke III.

 

III. Dokumenti uz ponudu:

 1. Izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za poslove za koje podnosi ponudu
 2. Obrasce o bonitetu (BON 1 i BON 2 ili SOL2) (izvornici ili ovjerene preslike)
 3. Preslika važeće police osiguranja od djelatnosti,
 4. Izjava o ukupnom prometu ponuditelja u posljednje tri godine (2014., 2015. i 2016.)
 5. Izjava odgovorne osobe ponuditelja u skladu s točkom III.1.a) i III.1.b) natječajne Dokumentacije
 6. Dokaz o urednom ispunjenju obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 7. Popis zaključenih ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i ureclaja javne rasvjete uz potvrde o uredno izvršenim ugovornim obvezama
 8. Popis kadrova s dokazima
 9. Popis alata, uređaja i opreme koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.
 10. Izjava o broju radnika u posljednje tri godine, s dokazima o zaposlenju
 11. Dokaz o posjedovanju lokacije priručnog skladišta građevinskog materijala i smještaja za radnike na lokaciji ne daljoj od 15 km od Općine Kostrena,
 12. Dokaz o posjedovanju licence programskog paketa „Intergraph – GEOMEDIA”
 13. Popis podisporučitelja,
 14. Jamstvo za ozbiljnost ponude – ovjerena obična zadužnica ispunjena na vrijednost od 100.000,00 kuna
 15. Izjavu ponuditelja da je izvršio pregled dokumentacije, te da na istu nema primjedbe,
 16. Izjavu ponuditelja da samostalno izvodi najmanje 51% ponuđenih radova,
 17. Upisane jedinične cijene za sve stavke predviđenih radova iz tabele Popisa radova održavanja,
 18. Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora iz natječajne Dokumentacije.

 

IV. Kriteriji za odabir su:

 1. Poslovni ugled podnositelja ponude
 2. Sposobnost za obavljanje poslova: dokaz o zaključenim ugovorima o održavanju objekata i ureclaja javne rasvjete
 3. Tehnička opremljenost i kadrovi
 4. Povoljnost ponude

 

V. Ugovor o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete ugovara se na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

 

Dokumentaciju za izradu ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda ili putem elektroničke pošte, zahtjevom upućenim na adresu elektroničke pošte: edgar.margan@kostrena.hr

Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrati će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje.

Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s  naznakom „PONUDA – OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA“, najkasnije do 10. veljače 2017. godine u 12:00 sati.

Javno otvaranje održat će se 10. veljače 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje. Odluku o odabiru donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena, o čemu će svi podnositelji ponuda biti izvješteni u zakonskom roku.