SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

KD Kostrena- NATJEČAJ za primanje radnika u radni odnos- SPREMAČICA (M/Ž)

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. studenoga 2019. godine u 12:00 sati.

N A T J E Č A J

za primanje radnika u radni odnos

 

SPREMAČICA (M/Ž)

    • 1 izvršitelj na puno radno vrijeme (40 sati/tjedan)
    • 1 izvršitelj na pola radnog vremena (20 sati/tjedan)

Uvjeti:

  • OŠ, min.1 godina radnog iskustva

 

Opis poslova:

 Čisti sve prostore, opremu i namještaj objekata koji su u vlasništvu Društva ili su pod ugovornom obvezom upravljanja i održavanja Društva. Čisti i neposredni okoliš objekata na način da osigura stanje urednosti.

Nadzire ulaz i korištenje objekata kojima upravlja Društvo. Vodi brigu o pravilnom korištenju objekata i opremi, nastoji spriječiti nepravilnu upotrebu, te o istome obavještava neposrednog rukovoditelja ili drugu odgovornu osobu. Brine o izdavanju potrebnih rekvizita, njihovoj pravilnoj upotrebi i povratu u ispranom stanju. O svom radu vodi urednu evidenciju i po potrebi izvještava neposrednog rukovoditelja i Upravu.

Čisti prostore po rasporedu, preventivno ih obilazi zbog uočavanja većih onečišćenja koja hitno uklanja, te obavještava domara ili neposrednog rukovoditelja o istima. Održava urednost, opremljenost i čistoću objekata, uređaja i opreme koji se nalaze u objektu na kojem radi. Brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obveza i zadataka. Surađuje sa neposrednim rukovoditeljem radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla. Daje prijedloge neposrednom rukovoditelju za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih. Brine o izvršavanju poslova prema korisnicima usluga. Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Uprave.

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme sa probnim rokom od 6 mjeseci.

 

Uz zamolbu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme)
  • presliku osobne iskaznice (obje strane)
  • dokaz o radnom stažu i traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine dana na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO ili preslika radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme).

 

Prijave moraju biti dostavljene do 4. studenog 2019. godine u 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Prijavljeni kandidati biti će pozvani na razgovor.

 

Izabrani kandidati dužni su prije zaključivanja ugovora o radu obaviti prethodni liječnički pregled. Ukoliko izabrani kandidat ne zadovolji prethodni liječnički pregled kao RADNO SPOSOBAN po navedenoj osnovi Društvo zadržava pravo nezaključivanja ugovora o radu, te izbora drugog kandidata. Troškove prethodnog liječničkog pregleda snosi Društvo.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu KD KOSTRENA d.o.o., ŽUKNICA 1 B ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ), 51221 KOSTRENA, s naznakom «Za natječaj – SPREMAČICA »,

te na e-mail info@kd-kostrena.hr ( u naslovu maila obavezno upisati: ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje ).

 

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

 

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj.

 

U Kostreni, 25. listopada 2019.

Preuzmite dokumente

Tekst natječaja pdf | Natjecaj-za-SPREMAČICE.pdf | 140,55 KB