SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

KD Kostrena traži voditelja Odjela održavanja javne infrastrukture

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 11. srpnja 2022. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 54/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva, odnosno čl. 3. i 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Voditelj Odjela održavanja javne infrastrukture –  1 izvršitelj

 

Rok: upražnjeno radno mjesto, rad na neodređeno vrijeme
Mjesto rada: Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva: na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju 6 mjeseci.

Uvjeti:

 • VSS/VŠS – usmjerenje uređenje krajobraza, agronomija, šumarstvo, građevina ili srodna biotehnička ili tehnička struka
 • Radno iskustvo – 5 godina na istim ili sličnim poslovima
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Dodatna znanja te vještine i sposobnosti:

 • Upravljačke i komunikacijske vještine (samostalnost i fleksibilnost, planiranje, organiziranje, vođenje tima i rad s ljudima)
 • Poznavanje osnova rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (npr. preslika diplome),
 • Dokaz o državljanstvu (npr. preslika osobne iskaznice),
 • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (npr. preslika vozačke dozvole s obje strane),
 • Dokaz o radnom iskustvu – Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) i drugo prema potrebi.

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama, Društvo zadržava pravo izvornike naknadno tražiti na uvid.

Opis radnog mjesta:

 • Upravljanje Odjelom, planiranje i izrada tjednih, mjesečnih i godišnjih plana rada Odjela,
 • odgovornost za realizaciju poslovnog plana Odjela (po Odsjecima) i projekata za koje je zadužen, o čemu izvještava Voditelja Službe komunalnih poslova i/ili Upravu Društva,
 • organizacija i kontrola poslovanja Odjela, planiranje i ocjenjivanje rada zaposlenika Odjela, vođenje evidencije rada i nabave osnovnih sredstava, alata i potrošnog materijala,
 • planiranje i predlaganje plana zapošljavanja i godišnjih odmora zaposlenika Odjela,
 • sudjelovanje u izradi plana nabave i postupaka nabave vezanih uz njegov Odjel, odobravanje nabave potrošnog materijala, alata i dr. za potrebe obavljanja radnih zadataka,
 • predlaganje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz unapređenje internih procesa rada Odjela,
 • odgovornost za materijalne i financijske resurse Odjela,
 • odgovornost za zakonitost rada i postupanje zaposlenika Odjela,
 • odgovornost za obaveze ispitivanja radnih strojeva, zaštite na radu u svojstvu ovlaštenika poslodavca, te predlaganje stručnih osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika,
 • koordinacija rada Odjela s drugim organizacijskim jedinicama Društva, poslovnim partnerima, te drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • predlaganje i izrada rješenja i projekata uređenja javnih površina,
 • vođenje periodičnih operativnih pregleda dječjih igrališta (pregled istrošenosti sprava, oštećenja, stanja konstrukcija i temelja, osnovnih materijala i stanja urbane opreme na igralištima),
 • neposredna komunikacija s ovlaštenim inspektorom, utvrđivanje mjera za uklanjanje svih utvrđenih nepravilnosti na dječjim igralištima,
 • odgovornost za praćenje propisa iz nadležnosti rada Odjela,
 • obavljanje i drugih poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju naloga nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 11. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju, bit će pozvani na razgovor s članovima povjerenstva i provjeru stručnih znanja kao i osnovnih znanja rada na računalu i znanja engleskog jezika.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Voditelj Odjela održavanja javne infrastrukture“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

 Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

Za KD Kostrena d.o.o.
Sonja Hladnik, dipl.inž.građ.
Član Uprave/ Direktorica Društva

 

Preuzmite dokumente

Natječaj-voditelj održavanja infrastrukture pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_Voditelj_odjela_odrzavanja_javne_infrastrukture.pdf | 243,10 KB