SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2018./2019

Javne potrebe Jednostavna nabava

            REPUBLIKA  HRVATSKA

     PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                       

          OPĆINA KOSTRENA

              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

    Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove      

 

KLASA: 602-02/18-01/12
URBROJ: 2170-07-04-2-18-5
Kostrena, 13. srpnja 2018.

 

                                     

PREDMET:    Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2018./2019.

evidencijski broj nabave: B-75.3/01-2018

poziv za dostavu ponude

 

Na temelju Plana nabave za 2018. godinu i članka 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“SN Općine Kostrena” br. 3/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove objavljuje ovaj poziv na dostavu ponude.

 

 1. Naručitelj

Općina Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38, OIB 32131316182

 

 1. Predmet nabave

Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2018./2019.

 

 1. Opis predmeta nabave

Općina Kostrena nabavlja udžbenike za učenike osnovne škole te radne bilježnica i mape za učenike iz obitelji korisnika socijalne skrbi. Naslov, autori i količina potrebnih izdanja prikazana su u tabelarnim prikazima koji su sastavni dio ovog Poziva o pokretanju postupka jednostavne nabave (2 tabelarna prikaza).

 

 1. Rok isporuke predmeta nabave

Rok isporuke predmeta nabave je najkasnije 27. kolovoza 2018. godine.

 

 1. Cijena ponude

Cijena ponude mora biti iskazana u tabelarnim prikazima koji su sastavni dio ovog Poziva pojedinačno za svako izdanje i zbirno po tabelarnom prikazu, bez uključenog PDV-a, kao i cijena s PDV-om.

 

 1. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 (šezdeset) dana od dana određenog za dostavu ponuda.

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 95.000,00 kuna bez PDV-a.

 

 1. Kriteriji za odabir

Kriteriji za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

  Kriterij Najveći broj bodova
1. Cijena 60
2. Rok isporuke 20
  Ukupno 80

 

 1. Cijena

BODOVANJE: Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 60. Ona ponuda čija je ponuđena cijena najniža, dobit će maksimalni broj bodova.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

C = Pn / Pp * 60 gdje je

C = broj bodova po kriteriju cijene

Pn = ponuda s najjeftinijom cijenom

Pp = promatrana ponuda

 

 1. Rok isporuke

Duljina roka na koji se ponuditelj obveže ne smije biti nakon 27. kolovoza 2018. godine.

BODOVANJE: Ponuda s najkraćim rokom isporuke dobit će najveći broj bodova.

Maksimalni broj bodova koji ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 20.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

R = Rn / Rp * 20

R = broj bodova po kriteriju rok isporuke

Rp = rok isporuke iz promatrane ponude u danima

Rn = najkraći rok isporuke u danima

 

ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE PREMA NAVEDENIM KRITERIJIMA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA:

Nakon što Naručitelj za svaku ponudu utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinu ponudu. Najpovoljnija je ona ponuda koja je ostvarila ukupni najveći broj bodova prema svim navedenim kriterijima.

Pu = C + R

Pu = ukupni broj bodova jedne ponude

 

 1. Pregled i ocjena ponuda

Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva te o tome sastavlja zapisnik.

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

 

 1. Način dostave ponude

E-poštom na adresu: kostrena@kostrena.hr; mateja.matijasec@kostrena.hr

 

 1. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponude je 24. srpnja 2018. do 10:00 sati. Ponuditelj je sam dužan pobrinuti se da njegova ponuda stigne na vrijeme.

 

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

 1. Kontakt osoba: Mateja Matijašec, 051 /209-040, mateja.matijasec@kostrena.hr

 

 1. Datum objave poziva na web stranici: Općine Kostrena: 13. srpnja 2018. godine.

 

Preuzmite dokumente

Nabava radnih bilježnica i mapa xlsx | Općina-Kostrena-Nabava-radnih-bilježnica-i-mapa-2018.xlsx | 18,14 KB
Nabava udžbenika xlsx | Općina-Kostrena-Nabava-udžbenika-2018.xlsx | 22,63 KB
Poziv za dostavu ponude doc | Udžbenici-OŠ-Kostrena-poziv-za-dostavu-ponude-1.doc | 74,00 KB