SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

KLASA:112-02/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-25

Kostrena, 02. studenoga 2017.

 

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljuje slijedeću

 

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

   Pisano testiranje održati će se dana 09. studenoga 2017. godine s početkom u 10 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

   Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni javni natječaj.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 13. studenoga 2017. godine u 10 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

     Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web – stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

       Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Predsjednik Povjerenstva

za provedbu javnog natječaja

Predrag Petrović,univ.spec.admin.publ. v.r.