SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području osnovnoškolskog obrazovanja u općini kostrena u 2016. godini

Javne potrebe Javne potrebe 2016 Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 31. listopada 2016. godine.
 1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području osnovnoškolskog obrazovanja u Općini Kostrena u 2016. godini.
 1. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju povećanje učeničkog standarda u Osnovnoj školi Kostrena i to kroz sljedeće aktivnosti:
 • sudjelovanje na smotrama i natjecanjima
 • sudjelovanje na maškaranim događanjima
 • programi prevencije nasilja i zlostavljanja djece
 • projekti uspostavljanja mira, nenasilja, tolerancije i međukulturnog dijaloga
 • njegovanje kostrenskih običaja i tradicije
 • izdavanje školskog lista
 • obogaćenje knjižnog fonda
 • programi podizanja učeničkog standarda.
 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 5.300,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 900,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 5.300,00
 1. Pravo podnošenja prijedloga  na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projekti provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 4 mjeseca. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 1. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

  Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.
 1. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar, ne starije od 3 mjeseca)
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedlogaNatječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.
 1. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 31. listopada 2016. godine. Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. Način podnošenja prijedloga detaljno je objašnjen u Uputama za prijavitelje. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 1. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.
 1. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

Općinska načelnica

Mirela Marunić, dipl.ing.