SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2016. godini

Javne potrebe Javne potrebe 2016 Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. rujna 2016. godine.

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2016. godini.

2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika podupiranjem kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te poboljšanje turističke ponude i to kroz sljedeće djelatnosti:

 • njegovanje folklorne baštine
 • pomoračka tradicija
 • očuvanje i njegovanje čakavskog govora
 • izdavačka djelatnost
 • očuvanje tradicije maškara
 • glazbeno-scenska djelatnost
 • likovno stvaralaštvo
 • propagandne aktivnosti u cilju povećanja turističke ponude
 • organizacija događanja u cilju povećanja turističke ponude

3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 590.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 90.000,00 kuna.

4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci.

Prije potpisa ugovora Prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da Prijavitelj ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-kostrena@ri.t-com.hr.

6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:

 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar)
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
 • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do:

 • 30. siječnja 2016. godine za prvi krug natječaja
 • 30. travnja 2016. godine za drugi krug natječaja
 • 30. rujna 2016. godine za treći krug natječaja

Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Na omotnici obavezno naznačiti „Prijedlog programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture za 2016. godinu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave koje ne pristignu u roku za prvi ili drugi krug natječaja prebacuju se u idući krug natječaja.

8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.

9. Nakon donošenja Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu, podnositelji zahtjeva bit će pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja.

Ispravak Uputa za prijavitelje

Uvidom u tekst objavljene natječajne dokumentacija u okviru Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2016. godini, utvrđen je propust na način da nije objavljen cjeloviti tekst Uputa za prijavitelje.

Ispravan tekst točke 1.1. Prihvaljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu, glasi:

Prijavitelj mora biti:

 1. udruga, klub, ustanova, organizacija, fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište/sjedište na području Općine Kostrena;
 2. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 3. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj;
 4. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 5. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.

Pravo prijave na Natječaj nemaju:

 1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;
 2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 3. strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz prioritetna područja natječaja;
 4. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
 5. udruge koje su u stečaju;
 6. udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;
 7. udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Prijavitelj može podnijeti više od 1 prijave.
Može biti prihvaćeno više projektnih prijava jednog Prijavitelja koje zadovoljavaju uvjete ovog Poziva i prihvatljive su za financiranje. Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.